P.R.I.S.M.’21: POLYÉDRON WRITING COMPETITION: LƯU Ý CÁCH THỨC BÀI DỰ THI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN PAGE VÀ THỂ LỆ TÍNH ĐIỂM BÀI DỰ THI

(English caption below)

Chi tiết cuộc thi tại: http://bit.ly/PolyédronWritingComp

Vậy là hành trình cùng cuộc thi viết Polyédron đã bước đến những chặng cuối cùng. BTC cuộc thi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những thí sinh đã tham dự cuộc thi với tất cả niềm đam mê khoa học và cả những độc giả đã luôn theo dõi, ủng hộ P.R.I.S.M.’21 từ những hoạt động đầu tiên.

Bắt đầu từ ngày mai (29/07/2021), các bài dự thi sẽ bắt đầu được chấm điểm. Nhằm đảm bảo công bằng cho mọi thí sinh dự thi, BTC xin được thông báo cách thức bài dự thi được đăng tải trên Page và thể lệ tính điểm bài dự thi, cụ thể như sau:

1. Bài dự thi cần đảm bảo 4 điều kiện cần nhớ, đã được thông báo trên các trang của P.R.I.S.M.’21. Chi tiết tại đây: https://bit.ly/Polyédron-4DK

2. Bài dự thi của các thí sinh sẽ lần lượt được đăng tải trên page, cụ thể như sau:

(I) Các bài dự thi không đính kèm ảnh/có đính kèm ảnh nhưng chất lượng ảnh thấp hoặc không phù hợp: sẽ được BTC thiết kế 1 ấn phẩm ảnh minh họa mới. Với các bài dự thi không đính kèm ảnh, BTC sẽ thiết kế ấn phẩm ảnh dựa trên nội dung bài viết. Với các bài dự thi có đính kèm ảnh nhưng thuộc trường hợp trên, BTC sẽ thiết kế ấn phẩm ảnh dựa trên ý tưởng trong ảnh đính kèm của thí sinh. Lần lượt 4 bài dự thi một sẽ được đăng trong 1 post trên Page của P.R.I.S.M.

(II) Các bài dự thi có đính kèm một ảnh duy nhất với chất lượng ảnh cao và nội dung phù hợp: sẽ được BTC đăng tải trực tiếp ấn phẩm ảnh minh họa đó lên Page. Lần lượt 4 bài dự thi một sẽ được đăng trong 1 post trên Page của P.R.I.S.M.

(III) Các bài dự thi có đính kèm hai ảnh hoặc nhiều hơn với chất lượng ảnh cao và nội dung phù hợp: sẽ được BTC đăng tải trực tiếp ấn phẩm ảnh minh họa đó lên Page. Bài dự thi sẽ được đăng thành một post riêng trên Page của P.R.I.S.M.


(IV) Thí sinh nào tham dự với hai bài dự thi hoặc nhiều hơn, mỗi bài dự thi có đính kèm một ảnh duy nhất với chất lượng ảnh cao và nội dung phù hợp: sẽ được BTC đăng tải trực tiếp ấn phẩm ảnh minh họa đó lên Page. Bài dự thi sẽ được đăng thành một post riêng trên Page của P.R.I.S.M.

(V) Thứ tự các bài dự thi được đăng lên Page sẽ được thông báo qua mail đến tất cả các thí sinh để hỗ trợ các thí sinh có thể đạt điểm truyền thông tốt nhất. Hãy check hòm thư cẩn thận để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào từ chúng mình nhé!

3. Bài dự thi sẽ được tính trên thang điểm 100 dựa trên điểm nội dung và điểm truyền thông:

– Điểm nội dung: chiếm 70% tổng điểm, được đánh giá bởi Ban Nội dung của dự án và Ban Cố vấn giám khảo. Nếu có đạo văn, bài dự thi sẽ bị trừ điểm, số điểm bị trừ phụ thuộc vào khối lượng thông tin đạo văn. Tổng điểm tối đa là 70 điểm, tổng điểm tối thiểu là -25 điểm.

– Điểm truyền thông: chiếm 30% tổng điểm, được tính dựa trên lượt tương tác của bài dự thi. Đối với bài viết được đăng trên Facebook Page của P.R.I.S.M.: react = 1 điểm, comment = 2 điểm, share chế độ công khai = 3 điểm. Đối với bài viết được đăng trên Website của P.R.I.S.M.: like = 2 điểm. Tổng điểm sẽ được quy về thang 30 điểm (tối đa là 30 điểm).

– Bài thi viết được cộng 20% số điểm nếu có ảnh minh họa đính kèm. Ảnh đạt yêu cầu phải là ảnh gốc của tác giả, không vi phạm bản quyền và thuần phong mỹ tục, chất lượng ảnh tối thiểu ở dạng HD.

4. Bài dự thi sẽ có 2 tuần để bình chọn. Nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả các thí sinh, mỗi bài dự thi sẽ có một lịch bình chọn riêng kéo dài 2 tuần, sẽ được ghi rõ ở đầu mỗi bài viết trên Page của P.R.I.S.M., đồng thời được thông báo qua mail gửi đến các thí sinh. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngại ngần mà hãy nhắn tin hỏi chúng mình ngay nhé! BTC cuộc thi Polyédron mong chờ vào những tác phẩm sáng giá nhất đến từ các thí sinh của cuộc thi.

__________________

P.R.I.S.M.’21: POLYÉDRON WRITING COMPETITION: NOTES FOR HOW THE SUBMISSIONS ARE POSTED ON THE PAGE AND THE SUBMISSIONS SCORING RULES

For more details about the Competition: http://bit.ly/PolyédronWritingComp

So the journey with the Polyédron writing competition has reached its final stages. The Organizing Committee would like to express our sincerest thanks to the candidates who participated in the competition with all their passion for science and also to the readers who have always supported P.R.I.S.M.’21 from the very beginning.

Starting tomorrow (July 29th, 2021), submissions will begin to be scored. To ensure fairness for all candidates, the Organizing Committee would like to inform how the submissions are posted on the Page and the scoring rules for the submissions, specifically as follows:

1. Submissions need to comply with the 4 conditions, which have been announced on the pages of P.R.I.S.M.’21. For more details: https://bit.ly/Polyédron-4DK

2. Candidates’ submissions will be posted on the page in turn, as follows:

(I) Submissions without photos/with photos attached but the image quality is low or inappropriate: will have a new illustrated publication designed by the Organizing Committee. For submissions that do not attach photos, the Organizing Committee will design a photo based on the content of the submission. For submissions with photos attached but in the above case, the Organizing Committee will design a photo based on the ideas in the candidate’s attached photo. 4 submissions will be posted in turn in 1 post on P.R.I.S.M.’s Page.

(II) Submissions attached with a single photo with high quality and appropriate content will be accepted by the Organizing Committee and will be posted on the Page. 4 submissions will be posted in turn in 1 post on P.R.I.S.M.’s Page.

(III) Submissions with two or more photos attached with high image quality and appropriate content will be directly posted by the Organizing Committee on the Page. Submission will be posted as a separate post on P.R.I.S.M.’s Page.

(IV) Any candidate who participated with two or more submissions, each submission attached with a single photo with high quality and appropriate content: will be accepted by the Organizing Committee and will be posted on the Page. Submission will be posted as a separate post on P.R.I.S.M’s Page.

(V) The order in which the submissions are posted on the Page will be notified via email to all candidates to assist the candidates to get the best media score. Please check your mailbox carefully so you don’t miss any information from us!

3. Submissions will be scored on a 100-point scale based on content and media scores:

– Content score: 70% of the total score, assessed by the Project’s Content Committee and The Jury Advisory Committee. If there is plagiarism, the submission will be deducted points, the number of points deducted depends on the volume of plagiarism information. The maximum total score is 70 points, the minimum total score is -25 points.

– Media score: 30% of the total score, calculated based on the interaction of the submissions. For submissions posted on P.R.I.S.M.’s Facebook Page: react = 1 point, comment = 2 points, public share = 3 points. For submissions posted on the website of P.R.I.S.M.: like = 2 points. The total score will be converted to a scale of 30 points (maximum 30 points).

– The writing submissions will be awarded 20% of the score if there is a picture attached. The qualified photo must be the original photo of the author, not infringing on copyright and fine customs, with minimum image quality in HD.

4. Submissions will have 2 weeks to be voted. To ensure fairness for all candidates, each submission will have a separate voting schedule lasting 2 weeks, which will be specified at the top of each post on P.R.I.S.M.’s Page, and will be notified via email sent to the candidates.

If you have any questions, don’t hesitate to ask us right away! The Organizing Committee of the Polyédron Competition is looking forward to the best writings from the candidates of the competition.