Original Series

Thế kỉ 22. Loài người và công nghệ ngày càng phát triển, màu xanh trên Trái Đất ngày càng ít đi.

– Vì lợi ích lớn lao hơn, mình sẽ… –

Cậu bé ấy, người đã mất tất cả vì công nghệ, quyết định làm một điều cấm kỵ  – quay ngược thời gian – để trả thù, và có lẽ cũng để khôi phục những gì đã mất…

22nd century. Humans and technology have been developing so quickly that our green planet is getting less and less “green”

– For the greater sake, I will …

That boy, who lost everything because of technology, decided to do a forbidden thing – go back in time – to get revenge, and maybe also to restore what was lost …