Liên hệ

Nếu cần liên lạc, vui lòng sử dụng các thông tin hoặc gửi lời nhắn qua đơn bên dưới.

Thông tin liên hệ

Trưởng ban Tổ chức: +8436 412 3903
Trưởng ban Đối ngoại: +8470 836 9250

Hãy gửi lời nhắn

If contacting is needed, please use the information or send a message below.

Contacting Information

Head of Project: +8436 412 3903
Head of Public Relations: +8470 836 9250

Send us a message