[Fragments of Science #5]

ENGLISH

CÓ NHỮNG TẬP HỢP SỐ VÔ HẠN LỚN HƠN NHỮNG TẬP HỢP SỐ VÔ HẠN KHÁC?

Không có mô tả.

Sự vô hạn là một thứ khó hiểu. Những hiểu biết của chúng ta về câu hỏi vô hạn là gì đều rất mơ hồ – một thực thể vật lý, một khái niệm toán học rõ ràng, hay thậm chí chỉ là một giới hạn tưởng tượng trong toán học mà không hề thực sự tồn tại ngoài đời thực? Có lẽ mọi người cũng đã được nghe đến sự quái dị của vấn đề này, như trong Nghịch lý khách sạn vô hạn nổi tiếng, hay câu trích dẫn từ tác phẩm “The Faults In Our Stars” của John Green – “Some infinities are bigger than other infinities… You gave me forever within the numbered days” – tạm dịch: “Có những tập hợp số vô hạn lớn hơn những tập hợp số vô hạn khác.. Anh đã cho em những giây phút vĩnh viễn trong chuỗi ngày ngắn ngủi này”. Các bạn có thể tự hỏi: “Vô hạn vốn là một thứ tưởng như không thể hình dung được, không gì lớn hơn được, vậy tại sao lại có khái niệm vô hạn lớn và vô hạn bé?” 

Theo các nhà toán học (và chỉ các nhà toán học mà thôi, vì có vẻ khái niệm này không có ứng dụng trực tiếp nào trong các ngành khoa học khác!), thì lời khẳng định này là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, cách nhân vật Hazel áp dụng lời khẳng định ấy vào hoàn cảnh cá nhân của mình lại có nhiều khúc mắc.

Trước hết, ta phải nhận biết được từ khóa ở đây: “bằng nhau”. Một mối quan hệ tưởng chừng rất đơn giản, phải không nào? Nhưng sự đơn giản ấy chỉ dừng lại ở các đại lượng hữu hạn thôi. Làm thế nào để ta so sánh số phần tử của hai tập hợp vô hạn (chẳng hạn như số điểm trong một đoạn thẳng và số các số tự nhiên)?

Câu trả lời của Georg Cantor (1845 – 1918, người Đức, cha đẻ của lí thuyết tập hợp) là ta hãy thử thiết lập một sự kết cặp giữa các phần tử của chúng. Khi mỗi phần tử của tập hợp này có thể được kết cặp với một phần tử của tập hợp kia, và không có phần tử nào bị bỏ sót, ta nói hai tập hợp có cùng số phần tử.

Hmm, định nghĩa này nghe có vẻ hợp lí? Bây giờ xét tập hợp các số nguyên dương (1,2,3,4,…) và tập hợp các số chẵn dương (2,4,6,8,…). Để ý là mọi số chẵn dương đều bằng hai lần một số nguyên dương nào đó, và mọi số nguyên dương nhân đôi đều cho một số chẵn dương. Vậy tương ứng x → 2x cho ta thấy 2 tập hợp này có cùng số phần tử, trong khi rõ ràng tập số chẵn dương là tập con của tập số nguyên dương! Điều này thể hiện rất rõ trong những phép toán nhân vô cùng với một số tự nhiên, ví dụ như 2 nhân vô cùng vẫn chỉ ra kết quả là vô cùng. Rõ ràng, với các tập hợp vô hạn, bộ phận có thể bằng với toàn thể. 

Hãy đến với ví dụ của John Green. Số các số thực từ 0 đến 2 có lớn hơn số các số thực từ 0 đến 1? Với cùng lập luận như trên, ta thấy ngay là hai vô hạn này bằng nhau!

Còn vô hạn lớn và vô hạn bé thì sao? Cantor đã chứng minh được số các số thực từ 0 đến 1 lớn hơn số các số nguyên dương. Thực ra, với mỗi tập hợp vô hạn, thì số các tập con của tập hợp đó là lớn hơn số phần tử của nó. Vậy ta có một chuỗi vô hạn các loại vô hạn lớn bé khác nhau. Lúc bấy giờ, ta cần một tiêu chuẩn nào đó để xếp hạng chúng, và Cantor gọi đó là các số siêu hạn.

Số các số nguyên (và bất kì tập con vô hạn nào của tập đó), và cả số các số hữu tỉ đều là số siêu hạn, hay còn gọi là vô hạn đếm được (rõ là bạn đếm được các số nguyên phải không nào). Số các số thực từ 0 đến 1 hay số điểm trên một đoạn thẳng thì “lớn hơn” (vì chúng là không đếm được, không sắp xếp liệt kê ra được). Ngạc nhiên là, không gian 3 chiều (hay N chiều) 

cũng có số điểm bằng với đoạn thẳng thôi! Lí thuyết của các vô hạn còn rất nhiều bí ẩn và bất ngờ nữa cho các nhà toán học sau đó cả thế kỉ.

Cuối cùng, lí thuyết này đóng vai trò gì trong tiểu thuyết của John Green? Nhà phổ biến toán học Vi Hart bình luận trong video của cô ấy rằng: “Ta không biết những loại vô hạn khác nhau này có áp dụng được cho những thời điểm hay không. Cái ta biết là, nếu cuộc đời có vô hạn khoảnh khắc, hay vô hạn tình yêu, hay vô hạn sự tồn tại, thì một cuộc đời dài gấp đôi cũng có một lượng y như vậy. Một số cái vô hạn chỉ trông có vẻ là lớn hơn những vô hạn khác. Và một số cái vô hạn nhìn có vẻ rất nhỏ, thật ra có giá trị không hề kém những vô hạn trông lớn gấp 10 lần chúng.” Điều này có nghĩa là một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng có giá trị bằng những khoảng thời gian dài hơn. Nói cách khác, mỗi khoảnh khắc khi được tận dụng một cách trọn vẹn nhất, quãng thời gian “hữu hạn” của mỗi mỗi người sẽ trở nên dài hơn nhiều, thậm chí là vô hạn trong cảm nhận và kí ức.

*Cảm hứng cho bài viết này: 

https://blogs.scientificamerican.com/roots-of-unity/the-fault-in-our-stars-faulty-math/

Giải thích của Vi Hart: 

Nghịch lí khách sạn vô hạn (infinite hotel paradox) và các biến thể của nó, Ted-Ed: https://www.youtube.com/watch?v=Uj3_KqkI9Zo

Chứng minh lược giản cho sự không thể liệt kê được của số thực : http://mathonline.wikidot.com/the-set-of-real-numbers-is-uncountable

*Nguồn ảnh: Redbubble

SOME INFINITIES ARE BIGGER THAN OTHER INFINITIES?

Infinite is a confusing thing. Our understanding of the question ‘What is infinite?’ is ambiguous – is it a physical entity, a clear mathematical concept, or merely an imaginary limit in mathematics that does not really exist in real life? Perhaps everyone has heard of this abnormality as well, like in the famous Infinite Hotel Paradox, or the quote from John Green’s “The Faults In Our Stars” – “Some infinities are bigger than other infinities… You gave me forever within the numbered days.” You may be wondering, “Infinite is supposed to be an unimaginable, bigger-than-all thing, so why are there different sizes of infinity?”

Infinite is a confusing thing. Our understanding of the question ‘What is infinite?’ is ambiguous – is it a physical entity, a clear mathematical concept, or merely an imaginary limit in mathematics that does not really exist in real life? Perhaps everyone has heard of this abnormality as well, like in the famous Infinite Hotel Paradox, or the quote from John Green’s “The Faults In Our Stars” – “Some infinities are bigger than other infinities… You gave me forever within the numbered days.” You may be wondering, “Infinite is supposed to be an unimaginable, bigger-than-all thing, so why are there different sizes of infinity?”

First of all, we must identify the keyword here: equality. A seemingly simple relationship, right? But that simplicity only exists within finite quantities. How do we compare the number of elements of two infinite sets, such as the number of points in a line and the number of natural numbers?

The answer of Georg Cantor (1845 – 1918), a German mathematician who created set theory, was to try to establish a pairing between their elements. When each element of one set can be paired with one element of the other, and no elements are omitted, we say two sets have the same number of elements.

Hmm, this definition sounds reasonable, doesn’t it? Now consider the set of positive integers (1,2,3,4,…) and a set of positive even numbers (2,4,6,8, …). Notice that every positive even number is equal to twice a positive integer, and every positive integer doubling gives a positive even number. So the corresponding x → 2x shows that these 2 sets have the same number of elements, while clearly, the set of positive even numbers is a subset of the set of positive integers! This is clearly shown in infinity multiplication operations with a natural number. For example, 2 times infinity gives infinity. Obviously, for infinite sets, the part can be equal to the whole.

Let’s consider the example of John Green. Is the number of real numbers between 0 and 2 greater than the number of real numbers between 0 and 1? With the same argument as above, we immediately see that these two infinities are equal!

What about greater and smaller infinities? Cantor proved that the number of real numbers between 0 and 1 is greater than the number of positive integers. In fact, for each infinite set, the number of subsets of that set is greater than its number of elements. So we have an infinite series of different infinities, big and small. At that point, we needed some sort of criterion for ranking them, and Cantor called them cardinal numbers.

The number of integers (and of any infinite subset of that set), and even the number of rational numbers is cardinal – or countable infinities (obviously you can count whole numbers, right? any). The number of real numbers from 0 to 1 or the number of points on a line is “greater” (because they are uncountable and unenumerable). Surprisingly, a 3-dimensional (or N-dimensional) space has the same number of points as a line! The theory of infinities has many more mysteries and surprises for mathematicians centuries later.

Ultimately, what role does this theory play in John Green’s novel? The mathematician Vi Hart commented in her video, “Whether those different sorts of infinities apply to something like moments of time is unknown. What we do know is that if life has infinite moments, or infinite love, or infinite being, then a life twice as long still has exactly the same amount. Some infinities only look bigger than other infinities. And some infinities that seem very small are worth just as much as infinities ten times their size.” This means that a brief moment is as valuable as longer intervals. In other words, each moment – our “finite” time – when fully utilized will become much longer, even infinite in perception and memory.

*Inspiration for this article:

https://blogs.scientificamerican.com/roots-of-unity/the-fault-in-our-stars-faulty-math/

Explanations by Vi Hart:

The infinite hotel paradox and its variants, Ted-Ed: https://www.youtube.com/watch?v=Uj3_KqkI9Zo

Simplified proof of the inability to enumerate real numbers: http://mathonline.wikidot.com/the-set-of-real-numbers-is-uncountable

[BÀI DỰ THI LE SPECTRE #23: SUPERPOWER?]

Tác giả: Từ Ngọc Huy
Lớp – Trường:
Lớp MT17KH1 – Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM

Superpower? It’s still a long long way to save the world
Superheroes vs Villains movies are the blockbusters that dominate when it comes out so it wouldn’t be a surprise if some of us have ever wished that we possessed some kind of ability to fight against the bad guys or just simply to give us a boost in our daily life. But superpower always comes with a price that the writers don’t really want you to know or even explain how it is possible. In this essay, I will walk you through some scientific rule that lied behind some kinds of power before you are set to save the world.

Chapter 1 : Flash, the hero who commutes from one place to another in a blink of an eye. Before set to save the world, you may need to learn plenty of physical activities associated with your new-found speed. One important fact is that air is not empty but instead, it is like a box of air molecules, when your velocity is fast enough, air molecules and dust particles could become tiny missiles that burn your skin. Another thing to consider is the density of air, in normal room condition, the space between each pair of air molecules are 10 times larger than the air molecule itself [1] (nitrogen, oxygen), each move with the speed of 343m/s (sound speed when traveling through the air [2]). When running with the velocity faster than sound, the molecules pile up into a barrier in front of the human body and could blow up anything ahead without even touching.

Vice versa, the air behind you would become so low in density (in comparison with its surrounding) that it would turn itself into a vacuum (air molecules fill the empty space according to Fick’s laws of diffusion [3]) and suck anything into your trail behind.

The Doppler effect [4] represented by f= f0 * (c+v)/c (c is sound speed in its environment, v is the speed you come toward that sound, f0 is the original sound’s frequency) shifts the static source’s pitch of sound coming toward the receiver much higher than normal, hence distorting your ability to hear the original message.
How much food he must eat to produce such tremendous power to fuel the running process also matters. We calculate kinetic energy using KE = (1/2) m.v^2 (m is the mass, v is speed, KE is kinetic energy) Speed body weight is 88 kg [5] and we assume he normally runs at the speed of sound at 343 m/s. Then KE = ½. (88kg) * (343 m/s)^2 = 5176556 (kg-m^2/s^2) = 1237226 (calories), which is equivalent to 3300 average hamburgers [6] per second to generate such energy.

Into a spider verse, have you ever considered swinging from building to building with fragile spider silk in New York city possible? Since being spiderman does not give your body the capability to produce the spider silk yourself, you have to figure out a way to make it work with a little bit of science. There are a few forces that affect the object that is in motion: the external gravity from his body mass calculated by P = mg (where m is mass of the object, g is gravity acceleration), centripetal force that keeps him from falling to the ground and diverts him when swinging in circular motion calculated by Fc = m*v*v/R. [7] (where Fc is the centripetal force, v is speed, R is the radius of the orbit). Breaking these force up into two vectors can help you infer the following result :

Tmax = mg(3- 2cos(α0)) (where Tmax is the tension, α0 is the angle formed by the line through the equilibrium point and the central point of rotation). When α0 is 90 ° (starting point is at the same height as the pivot), the string will have to bear the maximum strength of 3 spiders’ mass at the lowest point of the circle.
But can you save your girlfriend from free-falling?

When her girlfriend Gwen Stacy has already been free-falling from the George Washington Bridge (which is 65 meters in height [8]). We calculate her speed using this formula: v*v = 2*g*h (where h is the length of the path a person falls through, h = 65). The velocity would be around 128 kilometers per hour. And using Newton’s second law: F = m*a. To stop her from hitting the ground (which reduce that in less than second, we assume it’s 0.25 sec, her weight is 55kg [9]) She has to put up with the lethal force of 7852N. Her fate is decided by the rapid change in speed, even if she hits any surface or not. This is why the car’s airbag came into existence, even your car stops, your body is still moving with the same speed, the airbag is there to safely reduce your velocity [10]. So next time, come up with a better idea to save people than just catching them directly when they are free falling.
Moving on, the tiny ant-man [picture 7], shrinking to the size of a bean using an unknown trick is not quite possible even with that scale but here we are going to look over that. Instead, we want to consider some limits to the communication ant-man has to experience compared with his human form. Let us take another look at the harmonic motion of the pendulum [11].
f = 1/T = 1/(2π)*√(g/l). (where f is the frequency of sound, T is the wavelength of the sound, l is the length of the pendulum) To put it simply, frequency^2 is inversely proportional to the length of the pendulum. How the vocal cord operates can be simplified to that of the pendulum in terms of harmonic motion [picture 8]. When human shrinks to the size of an ant [8] (6ft to 1cm) [picture 9], he would shrink 183 times, or the vocal pitch would be 13 times higher than its original point. A typical voice speech of a man range from 85 to 180 Hz [12], and that of the ant-man would be 1105hz to 2340hz, which is still hearable, but as we consider the loudness of that tiny speaker, communication will eventually experience some technical problems.
Another problem is his vision power, many insects as you can see, have a significantly different lens from ours. Take dragonflies [picture 10] as examples, their panoramic compound eyes consist thousands of lens [13] and each retina is formed by thousands of photoreceptors that are especially receptible to light [picture 11]. In the case of human, visible light (400 nm to 650nm in the wavelength spectrum) has to travel through the pupils in the shape of a cone and its reflection must be on the back of the eye (retina). When your pupil is shrunken but the light wave is still constant, your eye will lose focus and the image will be blurry, that’s why we may also have the eye of an insect to actually be ant-man (and do not forget the fact that ant does not have ear and their eyes are not for navigating, they feel the vibration through their feet and locate objects with smell).
Phew, that was quite a journey, you may find that having your own supernatural power does not necessarily make your life easier. To understand why landing in the sea in aviation accident doesn’t necessarily save your life, and why our body is not designed to grow bigger or smaller are to accept our human nature. In today’s worlds, heroes are all the scientists out there that go beyond those limitations to invent supersonic aircraft, super braid wire, or surgical microscope happen and make every one of us a superhero in our everyday life.

References :
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_inter-particle_distance
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_sound
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Fick%27s_laws_of_diffusion
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Doppler_effect
[5] https://dc.fandom.com/wiki/Flash_(Barry_Allen)
[6] https://www.livestrong.com/article/306441-how-many-calories-does-a-hamburger-have/
[7] https://www.wikihow.com/Calculate-Tension-in-Physics
[8] https://en.wikipedia.org/wiki/George_Washington_Bridge
[9] https://spiderman.fandom.com/wiki/Gwendolyne_Stacy_(Earth-616)
[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Airbag
[11] https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_harmonic_motion
[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_frequency
[13] https://www.newscientist.com/article/dn27015-dragonfly-eyes-see-the-world-in-ultra-multicolour/
[14] https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum

*LƯU Ý:

 • Điểm truyền thông: chiếm 40% tổng điểm, được tính dựa trên lượt react, comment và share của Bài Dự thi. Bài Dự thi hoàn thành sớm sẽ có quyền lợi về điểm truyền thông.
 • CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM: (Chỉ tính điểm khi đã like page)
 1. Like: 1 điểm/lượt
 2. Các cảm xúc khác: 2 điểm/lượt
 3. Share chế độ công khai (Public): 3 điểm/lượt
 4. Like (đối với bài viết trên website): 2 điểm/lượt
 • Thời gian đóng cổng bình chọn: 23h59′ ngày 11/08/2020
 • Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về tính chính xác của kiến thức thức khoa học được sử dụng trong Bài Dự thi.

[BÀI DỰ THI LE SPECTRE #22: SẮC MÀU]

Tác giả: Phạm Lý Thị Kim Sang
Lớp – Trường: Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Tôi là Naos Rigel, một nhà văn với niềm đam mê về thiên văn học, đặc biệt là những ngôi sao. Niềm đam mê này, tôi được “thừa hưởng” từ cha mẹ mình – những nhà thiên văn học đại tài. Tôi không theo họ cha mẹ bởi lẽ, họ dùng “nghề nghiệp” của mình để đặt tên cho tôi (Naos, Rigel đều là tên của ngôi sao) Dù vậy, tôi không theo nghiệp gia đình mà lại trở thành một cây viết trẻ không mấy tiếng tăm. Tôi không giỏi như cha mẹ của mình. “Học lệch chính là khi bạn là “công thần” của tiết trước nhưng lại là “tội đồ” của tiết sau”. Những tưởng câu nói này được đặt ra để vận vào cuộc đời của tôi. Suốt những năm bậc trung học phổ thông, tôi luôn là người có điểm văn cao nhất trường, đạt được những giải thưởng cao trong các cuộc thi văn học… Trái ngược với những thành tựu đó là những lần bị mời phụ huynh vì điểm kém môn Lý, bị phê bình trước lớp vì chưa bao giờ đạt được tới điểm năm môn Toán, … Đối với tôi mà nói, tôi luôn sống trong thế giới của mình với những con chữ biết nhảy múa, với những khung cảnh rất đổi mộc mạc, bình dị, với những con người luôn sống với lẻ phải, luôn yêu thương, sẻ chia. Và để đến được thế giới đẹp nên thơ đó, “tấm vé thông hành” chính là những lời qua tiếng lại của những người xung quanh. “Cha mẹ nó là nhà thiên văn học mà nó học môn tự nhiên điểm như vậy”, “Nó chỉ suốt ngày biết mơ mộng mai mốt lại làm được gì”… Do đó, tôi luôn che giấu niềm đam mê với thiên văn học của mình vì lo sợ nó sẽ ảnh hưởng đến cha mẹ. Cũng vì vậy mà càng ngày tôi càng chán ghét cái đam mê này và dần đẩy nó ra khỏi cuộc sống của mình cho đến khi tôi gặp anh – chồng hiện tại của tôi. Anh là học trò của cha mẹ tôi, làm trong lĩnh vực vật lý thiên văn – liên quan đến vật lý và thuộc tính của các vật thể trên bầu trời như sao, các hành tinh và hệ ngân hà, thuộc tính của chúng và cách thức chúng vận động. Nghe có vẻ mâu thuẫn bởi tôi muốn “quên” đi cái niềm đam mê đó mà lại đi quen một người học chuyên ngành của cha mẹ tôi. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” mà! Dù vậy anh lại là người không cười nhạo và chấp nhận, giúp tôi nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê đang vùi dập dưới đám muội tàn. Anh mang đến cho tôi những điều mới mẻ về những ngôi sao, cũng kiến thức mà tôi chưa từng biết đến. Ban đầu, tôi tìm đến những ngôi sao vì nó là tên của tôi, vì nó luôn sáng và đẹp dù bầu trời có u tối. Nó là niềm mong ước cuối cùng của tôi khi bản thân mình được công nhận, được tỏa sáng mặc những khó khăn. Bây giờ, tôi tìm đến những ngôi sao với một sự chân thành từ tận đáy lòng. Tôi biết đến màu sắc biểu kiến của những loại ngôi sao, biết được bán kính, khối lượng, độ sáng,… của chúng. Lần đầu tiên tôi biết đến khái niệm “quang phổ” và lần đầu tiên tôi trân trọng những thành quả vật lý ( trước đây, tôi có thể nhớ được đầy đủ họ tên của một nhà văn những chưa từng nhớ được chính xác tên một nhà vật lý học, có thể nhớ cả một quyển sách dày năm trăm trang nhưng không nhớ nổi một định luật vật lý). Anh chỉ tôi người ta cách phân biệt những ngôi sao dựa trên phân loại quang phổ Morgan-Keenan với các lớp sao thông thường được phân loại theo trật tự từ nóng nhất đến lạnh nhất với các loại quang phổ: O, B, A, F, G, K, M với một câu ghi nhớ nhỏ vô cùng dễ thương “Oh Be A Fine Girl, Kiss Me” Khi người ta lần đầu tiên lấy quang phổ của các sao, họ nhận thấy các sao có các vạch quang phổ hiđrô có độ đậm rất khác nhau, vì thế họ phân loại sao trên cơ sở độ đậm của các vạch thuộc chuỗi balmơ của hiđrô từ A (mạnh nhất) đến Q (yếu nhất). Các vạch khác của các chất trung hòa hay ion hóa sau đó cũng được xét đến (các vạch H và K của canxi, vạch D của natri v.v) . Phân loại quang phổ Yerkes, còn gọi là hệ thống MKK dựa vào tên của các tác giả, là hệ thống của phân loại quang phổ sao được giới thiệu năm 1943 bởi William W. Morgan, Phillip C. Keenan và Edith Kellman từ Đài thiên văn Yerkes. Phân loại này dựa trên các vạch quang phổ nhạy cảm với lực hấp dẫn bề mặt sao, có liên quan đến độ chiếu sáng, ngược lại với phân loại Harvard (dựa trên nhiệt độ bề mặt). Vì bán kính của các sao khổng lồ lớn hơn nhiều so với các sao lùn trong khi khối lượng của chúng lại xấp xỉ nhau nên trọng trường, và vì thế mật độ các khí cũng như áp suất, trên bề mặt của sao khổng lồ thấp hơn nhiều so với sao lùn. Các khác biệt này hiển nhiên tạo thành các hiệu ứng chiếu sáng, có ảnh hưởng đến cả bề rộng lẫn cường độ của các vạch quang phổ, làm chúng có thể đo được (*). Anh dẫn tôi đến khái niệm “quang phổ” với quang phổ là các thiết bị được các nhà thiên văn học sử dụng để chia ánh sáng thu được bằng kính viễn vọng thành các màu khác nhau của nó, hoặc bước sóng. Thông thường một lăng kính hoặc lưới nhiễu xạ được sử dụng cho mục đích này. Kết quả là màu sắc cầu vồng được ghi lại trên phim hoặc bằng điện tử. Các đường thẳng (sáng hoặc tối) chắc chắn xuất hiện trong quang phổ như vậy cho biết thành phần của khí ở các vùng bên ngoài của các ngôi sao hoặc các hành tinh đang được kiểm tra. Nhắc đến dãy màu của cầu vồng, anh lại hỏi về màu sắc tôi yêu thích. Tôi nói mình thích màu tím vì nó là màu tối nhất, ít nổi bật nhất, cũng giống như cuộc đời tôi vậy. Anh ngạc nhiên nhìn tôi, rồi bật cười nói: “Với thành tích văn học của em, anh nghĩ em sẽ tự hào lắm! Anh không nghĩ em tự ti về mình như vậy!” Rồi anh nói tiếp: “Đối với anh mà nói, ngày xưa anh cũng giống em, cũng tự ti về mình vì anh không giỏi những môn xã hội. Mọi người thường hay chọc anh cho đến khi anh gặp được thầy dạy Vật Lý. Thầy dạy anh về những dãy màu của qunag phổ, cũng hỏi anh về màu sắc mà anh yêu thích. Anh cũng chọn màu tím với lý do giống em. Lúc đó, thầy nhìn anh rồi nói một câu khiến anh nhớ đến bây giờ: “Không cần biết em thích màu gì, là màu sắc gì trong dãy màu sắc của cuộc đời. Chỉ cần em là một màu trong số đó là em có ích cho đời, là một phần của cuộc sống. Vì vậy, em không phải tự ti về mình mà hãy phát huy những điểm mạnh của mình. Màu tím chỉ u tối vì em nghĩ nó tối. Tím là màu của xứ Huế mộng mơ, là màu lavender mang đến giấc ngủ cho mọi nhà, mà màu lan tô điểm gian nhà nhỏ,… Màu nào cũng mang những nét riêng, một vẻ đẹp của chính nó. Vì vậy chỉ cần em là chính em, như vậy đã đủ rồi”. Nên anh cũng muốn em như vậy, trở nên tự tin thoát khỏi vỏ bọ của mình mà sống vui vẻ với cuộc đời.” Bởi, ai nói : “Văn học chỉ có mơ mộng, viển vông, còn khoa học chỉ có khô khan, khó hiểu.” Họ đã đánh đồng những định nghĩa đó với suy nghĩ riêng của họ mà đánh mất những giá trị vốn có của nó. Văn học chỉ mơ mộng, viễn vông khi con người chỉ nhìn vào cuộc đời của mình mà bỏ qua cuộc đời của những người khác, chỉ sống cho đồng tiền mà không sống vì một thế giới xinh đẹp vốn có thể được xây dựng; khoa học chỉ khô khan, khó hiểu khi con người không biết cách vận dụng nó, không nhìn nhận nó một cách thật lòng, không chịu tìm tòi, khám khá những điều thú vị ẩn sâu trong nó. Điển hình là vợ chồng tôi vẫn có thể sống được hòa hợp với nhau và bù trừ cho nhau những thiếu sót. Hãy nhớ rằng: bạn là duy nhất, đẹp nhất, tỏa sáng nhất khi bạn là chính mình. Bạn có thể là bất cứ màu sắc nào mà bạn muốn, chỉ cần bạn giúp ích cho đời, góp sức cho nền khoa học bằng những cách trực tiếp hay gián tiếp; cùng với mọi người thắp sáng những màu sắc của riêng mình để thu được dải quang phổ đẹp đẽ, giàu sức trẻ, độc nhất vô nhị.
(*) Nguồn: wikipedia

*LƯU Ý:

 • Điểm truyền thông: chiếm 40% tổng điểm, được tính dựa trên lượt react, comment và share của Bài Dự thi. Bài Dự thi hoàn thành sớm sẽ có quyền lợi về điểm truyền thông.
 • CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM: (Chỉ tính điểm khi đã like page)
 1. Like: 1 điểm/lượt
 2. Các cảm xúc khác: 2 điểm/lượt
 3. Share chế độ công khai (Public): 3 điểm/lượt
 4. Like (đối với bài viết trên website): 2 điểm/lượt
 • Thời gian đóng cổng bình chọn: 23h59′ ngày 11/08/2020
 • Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về tính chính xác của kiến thức thức khoa học được sử dụng trong Bài Dự thi.

[BÀI DỰ THI LE SPECTRE #21: CHUYẾN DU LỊCH VÒNG QUANH THÁI DƯƠNG HỆ]

Tác giả: Phùng Ngọc Quang
Lớp – Trường: 7a12, THCS Chu Văn An

Chào mọi người, tôi là Táo Ép, cư dân của hành tinh số Dách. Tôi nguyên là một phi công của hãng hàng không Universal Dach. Tuy nhiên, sau đó tôi đã nghỉ hưu và mở một công ty du lịch mang tên TE. Công ty của tôi tổ chức các tour du lịch trong các hệ mặt trời khác nhau trong dải Ngân Hà. Tuần trước thì tôi vừa quảng cáo một tour du lịch mới đến một hệ mặt trời khác ở trong dải Ngân Hà, đó là Thái Dương hệ. Có một gia đình đăng ký tour du lịch này ngay khi tôi mới quảng cáo. Đó là một gia đình của hành tinh DQ, thuộc nhóm người Dẻo Quẹo. Phải, cái tên nhóm người đã nói hết tất cả về họ rồi. Họ là những sinh vật có 3 mắt, và toàn thân chỉ là một đống bầy nhầy màu xanh lét. Họ có một sức chịu đựng cực cao, hơn cả những cư dân số Dách. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn thông minh hơn họ nhiều (cư dân số Dách trưởng thành có tới 2 bộ não!). Ngay buổi đầu gặp mặt, tôi đã biết họ là dân “có tiền nhưng đầu đất”. Họ luôn hỏi tôi rất nhiều thứ, và nội việc phải trả lời họ đã đủ làm tôi muốn tống cổ họ ra phi thuyền lắm rồi. Nhưng tinh thần trách nhiệm của một người số Dách đã ngăn tôi làm thế. Chà chà, dù sao thì hãy cùng đến với tour du lịch Thái Dương hệ của tôi nào
Đầu tiên thì mọi chuyện khá là suôn sẻ. Với công nghệ Warp, chúng tôi dễ dàng đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng nhiều lần và chỉ một tiếng sau, chúng tôi đã có mặt ở hệ Mặt Trời. Chúng tôi cũng đồng ý rằng sẽ đi từ trong ra nên mất thêm ba mươi phút nữa để chúng tôi đến được Mặt Trời. Để các du khách được trải nghiệm tốt nhất, tôi đã hướng dẫn hai hành khách mặc quần áo du hành vào và ra khỏi phi thuyền để nhìn tận mắt Mặt Trời. Cô bé Xương Xăm thì không cần quần áo bảo hộ do cô đang nằm trong kén và chỉ cần thêm một chiếc kính tách tia tử ngoại là được. Tuy nhiên mẹ của cô, bà Xương Xa thì bắt buộc phải mặc áo bảo hộ, vì môi trường vũ trụ rất rất rất khắc nghiệt. Khi tôi hỏi mọi người đã mặc đủ áo bảo hộ và bắt đầu ra ngoài môi trường vũ trụ thì tôi thấy bà Xương Xa ra ngoài mà không cần áo bảo hộ và nói:
-Dám cá không, tôi có thể ra ngoài này mà không cần áo bảo hộ đấy Táo Ép!
-Thưa bà, bà chưa mặc áo bảo hộ-tôi nói
Lúc này thì tôi có cơ hội để cảnh báo mọi người về những nguy hiểm nếu không mặc áo bảo hộ. Cơ thể bà Xương Xa ngay lập tức bị đóng băng lại dưới cái lạnh tê tái của vũ trụ. Tuy nhiên, do đang gần Mặt Trời nên nửa còn lại của bà Xương Xa bị nung chảy dưới cái nóng hơn một nghìn độ C của Mặt Trời.
Không phải ai cũng được nhìn thấy hiện tượng thú vị này, và tôi muốn xem thêm chút nữa. Cơ mà tôi lại không muốn cô bé Xương Xăm khóc lóc bên tai tôi suốt hành trình còn lại nên tôi quyết định đưa bà Xương Xa vào trong phi thuyền để giúp bà ấy khỏe lại. May mắn là trên phi thuyền có những dụng cụ y tế tối tân nhất nên bà Xương Xa đã khỏe lại nhanh chóng. Sau sự cố đấy thì gia đình dẻo quẹo cũng không muốn ra ngoài nữa, và chúng tôi đã có một bữa thịt nướng khá vui ở trong phi thuyền (tất nhiên nướng bằng sức nóng của mặt trời rồi :v). Sau bữa ăn thì bà Xương Xa đã hồi phục khá ổn và tôi cho phi thuyền tiếp tục chuyến hành trình để đến Thủy Tinh. Và, ở đó có mốt số thứ như…Này, bỏ tay ra khỏi xiên của tôi nhanh!
***
Sau một lúc thì chúng tôi đến được Thủy Tinh. Ờm, nói thật thì ở đây không có gì đáng chú ý cho lắm. Máy tính của tôi đã nói thế khi chúng tôi đáp xuống đây. Đầu tiên là những vách đá cao tới 3km, một cái lòng chảo khá lớn với đường kính 1,300km được người Trái Đất đặt tên là Caloris và các miệng hố có băng. Mấy người Dẻo Quẹo nhất định đòi tôi phải đi trượt tuyết ở các hố băng đấy. Nhưng tôi đã từ chối. Vì theo như máy tính, Thủy Tinh không phải một nơi tốt để cắm trại do nhiệt độ khắc nghiệt kinh khủng. À và ở một số hố băng kiểu đó có những axit có khả năng ăn mòn cả những bộ đồ vũ trụ tốt nhất nên chúng tôi quyết định đi đến Kim Tinh, hi vọng nó sẽ đỡ hơn. Và đúng là nó đỡ hơn thật, nhưng là đỡ an toàn hơn! Máy tính của tôi cho biết ở đây có những đám mây khí Cacbon Dioxide, một loại khí cực độc, tạo thành các đám mây đẹp đẽ “lừa tình” mọi người về Kim Tinh. Áp suất khí quyển ở đây cứ gọi là kinh hồn, và bọn núi lửa chỉ nhăm nhe phun trào. Chưa hết, những đám mây Cacbon Dioxide còn đóng vai trò như một tấm kính, ngăn không cho nhiệt độ thoát ra nên ở đây là nơi nóng nhất Hệ Mặt Trời (~500 độ C). Dù vậy, tôi vẫn cho phi thuyền đáp xuống và để mọi người ở trong phi thuyền. Nhưng những người Dẻo Quẹo nào có chịu nghe. Họ nằng nặc đòi ra nghe và bỏ ngoài tai những cảnh báo của tôi. Ví dụ như khi tôi cho họ xem những tảng đá phát sáng vì quá nóng thì bà Xương Xa lại cho rằng chúng phát sáng tức là trời đẹp, và cô bé Xương Xăm thì nằng nặc đòi ra ngoài để sưu tầm chúng. Đúng lúc đó thì con chó máy của tôi lao ra ngoài, và tôi lúc đó mới có cái để cho những người Dẻo Quẹo xem được sự kinh khủng của Kim Tinh. Dưới áp suất kinh khủng của Thủy Tinh, con chó của tôi như bẹp dúm lại. Sức nóng cũng khiến cho nó phải thè cả cái lưỡi dài 5 phân của nó ra. Khí độc và Axit cũng là những điều đáng lưu tâm ở hành tinh quái gở này. Sau khi thấy điều đó, mấy người Dẻo Quẹo cũng không ham lên Kim Tinh nữa. Và vất vả lắm tôi mới cứu được con chó của tôi, nhưng có vẻ nó không còn là nó nữa. Nó liên tục cắn tôi những phát đau điếng, Ái đau!
***
Sau một lúc thì chúng tôi cũng đến được Trái Đất. Đây là hành tinh duy nhất trong Thái Dương hệ là có sự sống. Hành tinh này khá là xinh đẹp, cho đến khi có những thực thể sống khác (họ tự gọi mình là con người) hủy hoại hành tinh này. Và những người Dẻo Quẹo cũng ngu ngốc y như họ vậy-Hả, cái gì? Tôi có nói gì đâu?
Sau khi đáp xuống hành tinh này, tôi nhận thấy có một số điểm thú vị như sau:
-71% hành tinh là nước! Hừm, vậy thì thay vì gọi là Trái Đất thì họ nên gọi nó là Trái Nước mới đúng. Hề hề.
-Không khí ở đây khá là trong lành với 78% là Nitơ, 21% là Oxy, còn lại là các khí khác. Ơ nhưng mà tôi đang nói đến mấy triệu năm trước nhé, còn bây giờ giống người tự nhận mình là thông minh tột đỉnh kia đang đảo lộn mọi thứ rồi.
-Ở đây, có các hạt nước rơi từ trên trời xuống được gọi là mưa. Có những trận mưa lân phân nhưng cũng có những trận mưa lớn kinh khủng, có thể thổi bay cả những chiếc máy bay. Để đề phòng không bị ướt, các nhà khoa học ở đây đã chế ra một thứ gọi là ô để che mưa.
-Trái Đất tràn ngập sự sống. Một nửa trong số đây vô hại, nhưng cũng có những con vật có thể xé xác nếu nó gặp bạn. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ những thực thể sống khác được gọi “cây” tuy to xác và cao lớn nhưng chẳng bao giờ làm hại ai cả. Mấy người Dẻo Quẹo ngu ngốc không chịu nghe tôi nên họ đang run như cầy sấy và đề nghị hòa bình với những cái cây :v
Sau đó thì những người Dẻo Quẹo chạm trán với người Trái Đất đầu tiên. Trong khi người Trái Đất bàng hoàng vì người Dẻo Quẹo có ba mắt và trông như một đống bầy nhầy màu xanh lét thì người Dẻo Quẹo bàng hoàng vì người Trái Đất chỉ có hai mắt. Chà, tôi khá thích cuộc đụng độ này vì cả hai giống người đều ngu ngốc như nhau. Tại sao tôi nói người Trái Đất ngu ngốc á? À thì tại vì họ đến bây giờ vẫn chỉ bay đến được mặt trăng của họ trong khi chúng tôi đã chu du quanh Ngân Hà từ 100 năm trước rồi. Người số Dách chúng tôi vẫn luôn tự tin về trí tuệ nhất nhì Ngân Hà của mình (ừ thì cứ cho là thiên vị đi, nhưng rồi bạn sẽ biết tại sao thôi).
Mấy người kia thì vẫn thi nhau hét lên. Cho đến một lúc thì con mèo của người Trái Đất nhảy lên và tấn công bà Xương Xa. Với mấy cái móng vuốt sắc như dao cạo, bà Xương Xa bắt buộc phải lùi bước và trở về phi thuyền. Tuy nhiên, có vẻ trên con mèo còn có một đống vi sinh vật có thể gây bệnh ngoài móng vuốt ra. Có vẻ bà Xương Xa đã dính chưởng khi bà ấy liên tục hắt hơi khi lên phi thuyền. HÌnh như mấy người Dẻo Quẹo không thích Trái Đất cho lắm nên tôi đã đề nghị lên Mặt Trăng và họ đồng ý gần như ngay lập tức.
***
Khi chúng tôi đến gần Mặt Trăng, tôi hỏi máy tính về những điểm đáng chú ý ở đây. Nhưng trước đó tôi phải lau chùi máy tính sau cú hắt hơi kinh khủng khiếp của mấy người Dẻo Quẹo đã!
Ở Mặt Trăng, có hàng trăm miệng hố-di tích do mấy ngôi sao chổi và sao băng để lại. Mấy người Dẻo Quẹo đã cố gắng đếm chúng, mặc cho tôi nói rằng điều đó rất vô bổ và ngu ngốc, nhưng kệ đi, họ vốn ngu ngốc sẵn rồi mà. Tiện thể thì từ Mặt Trăng, Trái Đất trông sáng hơn và to hơn rất nhiều Mặt Trăng nhìn từ Trái Đất. Đó là do Trái Đất to hơn nhiều so với Mặt Trăng,
Ở đây còn có “biển” nữa! Đó là cách mấy người ngu ngốc ở Trái Đất gọi những miệng hố đen xì khổng lồ. Và tôi đã suýt sặc nước khi nghe cô bé Xương Xa đòi xây lâu đài cát và lướt sóng!
Còn một điều nữa, đó là lực hút ở đây yếu hơn nhiều so với Trái Đất, khoảng ⅙. Vì thế mấy người Dẻo Quẹo cực kỳ ngạc nhiên khi thấy tôi bật cao hơn 4m và họ cũng có thể làm thế. Chúng tôi còn làm một bữa dã ngoại nho nhỏ. Nhờ những chiếc xe đạp, chúng tôi đạp quanh Mặt Trăng và tôi nói với họ rằng nếu chúng tôi đạp đủ nhanh, chúng tôi sẽ luôn bắt kịp Mặt Trời. Chà, với những người Dẻo Quẻo thì điều đó khá gây sốc đấy.
***
Sau khi vượt qua một quãng đường dài lê thê thì chúng tôi đến được Hỏa Tinh. Phải nói là tôi cực thích Hỏa Tinh. Vì ba lí do:
-Ở đây khá an toàn để ra ngoài, không như Kim Tinh hay Thủy Tinh.
-Cảnh quan ở đây siêu đẹp với màu đỏ ở khắp nơi, những cao nguyên và ngọn núi hùng vĩ.
-Không có một loài người ngu ngốc nào đó phá hỏng chúng.
Sau khi lấy dữ liệu từ máy tính, tôi chỉ cho những người Dẻo Quẹo thấy những cảnh đẹp mà hiếm ở đâu có được:
-Thung lũng Mariner rộng lớn nhất hệ Mặt Trời. Nó sâu 6,4km và rộng 241km, sâu hơn bốn lần rộng gấp sáu lần cái vết nứt nổi tiếng của Trái Đất Grand Canyon. Chiều dài của thung lũng rộng lớn này đủ để vắt ngang qua một mảnh đất-ý tôi là một đất nước bé xíu tên là Mỹ.
-Ở đây có những đồng bằng và sông ngòi từ hàng tỉ năm về trước. Một số sông có chiều rộng hơn 24km và sâu hơn 100m. So với những đồng bằng và sông ngòi rộng lớn này thì đồng bằng Amadôn hay con sông Nile chả khác gì những mảnh đất và con lạch cả.
-Hỏa Tinh có hai mặt trăng, nhưng chúng đều bé hơn Mặt Trăng. Phobos bé hơn và trông giống một ngôi sao sáng, trong khi đó thì Deimos lớn hơn và chẳng khác gì củ khoai tây (tiếc rằng ta lại không thể làm món khoai tây chiên được).
-Olympus Mons là ngọn núi cao nhất hệ Mặt Trời. Đó vốn là một ngọn núi lửa rộng 483km và cao 25km- rộng gấp hai lần và cao gấp ba lần đụn đất- ý tôi là ngọn núi cao nhất Trái Đất.
Chúng tôi quyết định chinh phục đỉnh Olympus từ trên xuống. Phải, từ trên xuống ấy (làm thế hẳn sẽ nhàn hơn rất nhiều). Điều đó sẽ mất rất nhiều năng lượng nên chúng tôi quyết định sẽ làm vài ly kem mát lạnh đã.
Sau khi chinh phục ngọn núi (mất gần 30’ nếu bạn hỏi), Xương Xăm muốn chinh phục Deimos. Deimos khá nhỏ, và vì thế chúng tôi hầu như không trọng lượng!
Đột nhiên, bà Xương Xa bị sôi bụng! Ở ngoài vũ trụ, đặc biệt là một nơi không trọng lượng thế này, vấn đề đó đủ để bắn bà ta vào vũ trụ! Rất may là con chó của tôi đã lái một cái phi thuyền cứu hộ và tóm lấy bà ta trước khi bà ấy bay xa hơn. Sau khi trở lại phi thuyền, bà Xương Xa phải đi WC gấp. Mong rằng bà ấy sẽ không làm bẩn cái bồn cầu mới cọ của tôi!
***
Sau khi vượt qua vành đai tiểu hành tinh thì chúng tôi đến được Mộc Tinh. Chà, vượt qua vành đai tiểu hành tinh quả không dễ dàng chút nào. Do cần năng lượng để khởi động động cơ Warp nên tôi quyết định dở trò “lạng lách” ra để qua được vành đai này. Suýt thì chúng tôi bị nổ tan tành do các tiểu hành tinh to bằng một thành phố va vào, vài lần bị xước sơn do các tiểu hành tinh cỡ trái banh và ngôi nhà lao vào. Cũng may là phi thuyền của tôi thuộc loại tốt nên không vấn đề gì. Và mấy người Dẻo Quẹo thì đi xem Tivi mà không hề biết những nguy hiểm mà tôi vừa trải qua. Hừ, tôi chỉ muốn tống họ đi cho rồi. Nhưng thôi, chúng tôi cũng đã đến được Mộc Tinh rồi, tiến lên!
***
Đáng tiếc là Mộc Tinh không được thân thiện như Hỏa Tinh. Nội việc nghĩ đến nó thôi cũng đủ làm các dây thần kinh của tôi dựng đứng rồi. Thế nhưng mấy du khách cứ đòi tôi phải đến gần một cách đáng lo ngại. Và khi họ đòi xuống, tôi đã phải ngăn họ lại. Ở Mộc Tinh chả có một chỗ nào để hạ cách cả, đây là một hành tinh khí. Và có quá nhiều bão. Vết Đỏ lớn, một cơn bão đã tàn phá Mộc Tinh 300 năm nay và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Từ một khoảng cách an toàn, tôi chỉ cho mấy người Dẻo Quẹo những điểm đáng chú ý:
-Xích đạo bị phình ra. Mộc Tinh quay nhanh đến độ phần giữa của nó bị phình ra.
-Những dải mây tối là nơi không khí lạnh chìm xuống dưới
-Đôi lúc, Vết Đỏ lớn hơi bị ngả sang màu xám. Có thể là do Mộc Tinh dùng kem chống nám chăng?
Lúc này, tôi mới nhận ra những người Dẻo Quẹo đã không còn chú ý đến Mộc Tinh nữa mà giương cả ba con mắt về phía Europa, một mặt trăng bị đóng băng của Mộc Tinh. Giờ họ muốn được trượt băng trên đấy. Vì chả có gì đáng lo ngại nên tôi đáp xuống và chúng tôi có một buổi trượt băng khá vui. Cho đến khi một ngôi sao băng đâm sầm vào Europa, và nó lại rất gần bà Xương Xa nên bà ấy bị kéo ngay xuống cái hố mới được tạo ra. Dưới cái lạnh của Vũ Trụ, cái hố ngay lập tức bị đóng băng lại cùng với bà Xương Xa. Cô bé Xương Xăm khóc lóc thấy ghê nên tôi phải khởi động động cơ phi thuyền để làm tan băng và kéo bà Xương Xa lên. Trong khi chờ bà Xương Xa rã băng thì tôi cho phi thuyền thẳng tiến tới Thổ Tinh.
***
Bà Xương Xa vừa kịp tan băng khi chúng tôi tới được Thổ Tinh. Và mấy người này bị bối rối bởi cái vòng bao quanh Thổ Tinh. Họ tưởng đấy là một người Trái Đất đội mũ. Đúng là đầu đất mà!
Tôi giảng giải cho họ rằng vành đai của Thổ Tinh là do hàng nghìn các tiểu hành tinh cấu thành và lực hấp dẫn giữ chúng lại. Nhưng rồi tôi nhận ra họ không hề nghe tôi nói. Tôi phải hét lên với họ là cùng đi thả diều bởi ở Thổ Tinh, có những cơn gió đủ để nâng diều lên và dân số Dách chúng tôi rất thích thả diều. Không may, gió của Thổ Tinh quá mạnh nên thay vì chúng tôi kéo diều thì diều lại kéo chúng tôi!
***
Chúng tôi đã sắp đi đến điểm cuối của hành trình rồi. Và điểm dừng tiếp theo là Thiên Vương Tinh. Và một lần nữa, dữ kiện máy tính cho rằng việc hạ cánh sẽ không thể thực hiện vì Thiên Vương Tinh là một hành tinh khí. Gió ở đây cũng khá mạnh, khoảng 300km/h. Nhưng nếu so với Thổ Tinh thì chẳng khác gì một cơn gió thoảng cả.
Nói thật, tôi không ưa Thiên Vương Tinh cho lắm. Màu của nó khiến tôi nhớ tới khuôn mặt của dân Dẻo Quẹo khi họ bị say. Những mặt trăng thì chán òm y như họ. Tôi chỉ cho du khách thấy một số điểm nổi bật, cũng chẳng có nhiều:
-Thiên Vương Tinh cũng có vành đai. Tuy nhiên nó quá mỏng và kết bằng các đá đen nên rất khó phát hiện.
-Mặt trăng Miranda có một cái rãnh trông như đường đua vậy. Đua nào mọi người!
Tuy vậy, mấy người Dẻo Quẹo vẫn không nghe. Trong khi cô con gái nằng nặc đòi về Europa thì bà mẹ lại cho rằng Kim Tinh rất mát mẻ khiến tôi lại phải giải thích lại cho họ.
***
Với sự trợ giúp của các máy tính hơn cả quảng cáo của dân số Dách, tôi nhanh chóng tìm được đường đến Hải Vương Tinh. Nhưng với dân Dẻo Quẹo, họ không thích nơi này lắm. Và họ thậm chí còn cho rằng đây chính là Thiên Vương Tinh. Lại là một hành tinh khí khác, và sức gió ở đây hẳn là cụ 3 đời của Thổ Tinh, với tốc độ 2000km/h! Một lần nữa, chúng tôi lại ở xa quan sát:
-Hải Vương Tinh cũng có các vành đai. Nhưng cũng giống Thiên Vương Tinh, chúng quá mỏng và tối để nhận ra.
-Trên hành tinh có một cơn bão mang tên Great Dark Spot, to bằng Trái Đất, và chuyển động ngược chiều với hành tinh.
-Đám mây Scotter bay quanh hành tinh còn nhanh hơn cả bão
-Mặt trăng Triton na ná Europa, toàn thân nó cũng bị băng phủ kín.
Vừa nghe đến băng, mấy người Dẻo Quẹo lại đòi xuống cho bằng được, và tôi lại đành nhượng bộ.
Sau một hồi chơi chán thì chúng tôi lên phi thuyền. Và rồi tôi nhận ra rằng động cơ bị đóng băng! Triton có nhiệt độ là -235 độ C, lạnh nhất hệ Mặt Trời nên không có gì đáng ngạc nhiên cả. Và sau một lúc vì các dây thần kinh của tôi bị tê liệt do gió lạnh ùa vào.
Đúng lúc đó, chúng tôi có cảm giác như bị đẩy lên không trung và cái lạnh biến mất! Hóa ra chúng tôi đáp ngay trên một mạch phun nên nó đã giúp đẩy phi thuyền của tôi lên. Hú vía, cứ tưởng tôi bị mất mạng ở đó rồi!
***
Chúng tôi dành nửa ngày để đi đến Diêm Vương Tinh, nhưng tôi có thể thấy được nơi này có gì thú vị cả, và có vẻ mấy du khách người Dẻo Quẹo cũng thế, nên chúng tôi lại trở về nhà sau một tuần rong ruổi khắp hệ Mặt Trời.
Trở về đến hành tinh số Dách và tiễn hành khách ra về, nhưng tôi chẳng thấy buồn hay tiếc nuối gì cả. Nội việc lau chùi phi thuyền cũng đủ làm tôi phát ớn rồi!

*LƯU Ý:

 • Điểm truyền thông: chiếm 40% tổng điểm, được tính dựa trên lượt react, comment và share của Bài Dự thi. Bài Dự thi hoàn thành sớm sẽ có quyền lợi về điểm truyền thông.
 • CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM: (Chỉ tính điểm khi đã like page)
 1. Like: 1 điểm/lượt
 2. Các cảm xúc khác: 2 điểm/lượt
 3. Share chế độ công khai (Public): 3 điểm/lượt
 4. Like (đối với bài viết trên website): 2 điểm/lượt
 • Thời gian đóng cổng bình chọn: 23h59′ ngày 11/08/2020
 • Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về tính chính xác của kiến thức thức khoa học được sử dụng trong Bài Dự thi.

[BÀI DỰ THI LE SPECTRE #20: GIẤC MƠ KỲ LẠ]

Tác giả: Vũ Thị Hồng Nhi
Lớp – Trường: Đại học Văn Hiến

Hôm nay , là một ngày tăng ca mệt mỏi. Tôi bị sếp quở trách vì hoàn thành bản báo cáo chưa tốt. Sau khi về nhà, tôi tắm xong và đi ngủ, chuẩn bị cho ngày mới.
Như mọi khi, nghe thấy tiếng báo thức, tôi từ từ mở mắt và tỉnh dậy. Tôi vệ sinh cá nhân , ăn sáng và đến công ty. Trên đường đi, tôi đi ngang qua một ông có vẻ già đi xe đạp. Ngay lúc đó, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh ông ấy bị vấp té và có nhiều người lại đỡ ông dậy. Tôi chưa kịp hết ngạc nhiên về hình ảnh đột nhiên hiện ra thì chưa đến một phút sau, tôi nghe thấy tiếng rên đau ở phía sau. Tôi dừng xe lại, quay đầu lại nhìn thì ôi thôi, ông ấy đúng là bị té thật vì vấp phải cục đá. Mọi người chạy lại đỡ ông lên và xem xét ông có bị trầy ở đâu không. Tôi dằn sự hiếu kì trong lòng xuống và tiếp tục đến chỗ làm.
Như mọi ngày, bé An và bé Diệp ở phòng tài chính chào hỏi tôi buổi sáng. Nhưng hôm nay, bé An cắt tóc ngắn “ Hôm qua vẫn còn tóc dài mà nhỉ ?…”. Lấy làm lạ, tôi hỏi :
– Ủa An, em mới cắt tóc ngắn hôm qua phải không ?
– Dạ không chị ạ, em cắt gần một tháng rồi mà.
– Rõ ràng là mới hôm qua vẫn còn dài mà nhỉ … ( giọng tôi dần nhỏ lại khi nhớ về sự việc sáng nay ) . À, chị nhớ rồi, em cắt cả tháng nay rồi.
Tôi về bàn làm việc của tôi, phòng Maketing, tôi chợt nhận ra bàn của tôi có sự thay đổi nhỏ. Từ khi nào mà trên bàn tôi có thêm chậu cây xương rồng nhỉ, đúng là ly uống nước của tôi thường dùng nhưng nó màu xanh, sao nay lại thành màu đỏ rồi ?. Tôi chưa hết ngạc nhiên về sự thay đổi này thì tôi thấy ông quản lý tới : “ Ôi thôi, chắc ông ta định mắng mình về bản báo cáo hôm qua nữa cho xem”. Khi tôi chuẩn bị tinh thần bị giáo huấn một trận nhưng không, ông ta đến vỗ vai tôi khi tôi chưa kịp hiểu (chuyện gì đang diễn ra)
– Bản báo cáo làm tốt lắm, cố gắng phát huy nhé.
– Cho em hỏi là bản báo cáo nào vậy ạ ? ( Đừng là cái bản tôi đang nghĩ nhé )
– Bản hôm qua cô đưa tôi đấy, không nhớ à, không tệ chút nào, cố gắng phát huy nhé.
Sau khi ông ta đi, tôi mở máy và thấy đúng là bản báo cáo tôi đã làm, nhưng có và chỗ đã chỉnh sửa tỉ mỉ hơn. Tuy hơi giống với với bản báo cáo tôi làm nhưng hoàn chỉnh đến từng chi tiết thế này thì đúng thật là không phải tôi làm.
Tôi thật sự ngac nhiên mọi chuyện xảy ra hôm nay, không biết chuyện gì đang diễn ra thế này, có chuyện gì mà tôi không biết sao, sao mọi thứ khác lạ với sự việc hôm qua tối thấy vậy….. Vô vàn câu hỏi trong đầu tôi khiến tôi không biết nên chia sẻ với ai. Tôi chợt nhớ ra bạn tôi có nghiên cứu về vật lý học, tôi tự nhủ rằng những chuyện điên rồ này bạn tôi có thể lý giải cho tôi biết.
Trước mặt tôi bây giờ là anh bạn theo ngành vật lý học, chuyên nghiên cứu các hiện tượng kì lạ, huyền bí. Tôi là một con người hiện đại, tôi không tin vào các hiện tượng siêu nhiên. Nhưng giờ đây, tôi đã có một cái nhìn khác về thế giới này.
Sau khi kể hết mọi sự việc tôi gặp lúc sáng nay, cậu ấy đã giải thích tường tận cho tôi hiểu. Hiện tượng thấy trước tương lai gọi là Déjà vu ( tiếng Pháp nghĩa là “ đã thấy” ), hiện tượng này xảy ra do tiềm thức – hoạt động tâm lý mà bản thân con người không có ý thức, hoạt động song song với suy nghĩ và xảy ra bất chợt, không báo trước.
Thế giới chúng ta đang sống tồn tại nhiều điều bí ẩn mà khoa học chưa giải thích hết được. Đa vũ trụ là giả thiết về sự tồn tại song song các vũ trụ ( cả vũ trụ chúng ta đang sống ), trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý. Bản thân “cô” hiện đang gặp “tôi” có thể trong một thời không khác , “cô” và “tôi” có thể đang làm một việc gì đó có liên quan đến sự việc bây giờ hoặc không. Theo luận giải của đa vũ trụ, mọi sự kiện đều là điểm rẽ nhánh. Cùng một sự việc có thể có nhiều trạng thái khác nhau, đều có thật nhưng không tương tác với nhau. Chúng ta chỉ có thể thấy được một trạng thái duy nhất. Chúng ta có thể chấp nhận rằng tất cả những khả năng đều xảy ra ở một thời không khác, kết quả của sự việc khác hẳn mà cô gặp phải. Hoặc có thể giải thích thế này, bản thân “cô” hiện giờ có thể bị hoán đổi vị trí với “ cô” ở một thời không khác nhưng vẫn nằm trong hệ thống đa vũ trụ.
Vào năm 1957, nhà khoa học trẻ tuổi Everet Hugh đã cho ra đời một lý thuyết tưởng như điên rồ tại thời điểm đó: thuyết đa vũ trụ. Lý thuyết này đã gần như không được ai trong giới khoa học tại thời điểm đó chấp nhận. Nhưng chỉ vài thập kỷ sau, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả mọi biến cố, những lựa chọn xảy ra trong cuộc đời bạn, rất có thể sẽ rẽ theo những hướng đi hoàn toàn khác trong các vũ trụ song song với vũ trụ chúng ta đang tồn tại. Nếu không gian là vô tận, điều này đồng nghĩa với việc phải tồn tại một hệ thống đa vũ trụ với vô số các thực tại song song với nhau.
Số lượng vật chất tồn tại trong vũ trụ là hữu hạn. Cũng giống như 52 quân bài trong một bộ bài, nếu bạn xáo bài với số lần đủ nhiều, rồi cũng sẽ đến lúc trình tự các quân bài sẽ lặp lại như ban đầu. Điều tương tự cũng xảy ra với vũ trụ vô tận – khi số lượng các thực tế song song là vô hạn, rồi sẽ có lúc vật chất phải lặp lại trình tự của mình. Điều đó giải thích cho các hiện tượng mà cô gặp phải. Sau hôm nay, cô về nhà thay đồ, xem một bộ phim thư giãn đầu óc và đi ngủ, biết đâu ngày mai, là một ngày mới bắt đầu chào đón cô.
Khi tôi ra khỏi cửa thì trời âm u. Trên đường về nhà, tôi cứ suy tư không thôi. Thế giới này kì diệu như vậy sao ? Bỗng có tiếng sấm làm tôi giật mình. Tôi choàng tỉnh giấc bật dậy. Tiếng chuông báo thức vang lên dồn dập. Ngồi thẫn thờ, tôi nghĩ “Tất cả chỉ là mơ thôi, mà sao mình có cảm giác chân thật thế nhỉ, giống như đã từng trải qua hoặc đã nhìn thấy ở đâu đó”. Tôi cứ ngồi im như thế mười phút, tôi chợt mỉm cười, mọi thứ trong cuộc sống luôn chất chứa nhiều điều kì lạ mà ta không thể biết được, ta chỉ có thể mỉm cười và đón nhận nó thôi…


Link tham khảo :
https://m.kenh14.vn/day-la-nhung-ly-do-tai-sao-chung-ta-nen-tin-rang-minh-dang-song-trong-he-thong-da-vu-tru-20180512151153564.chn
https://trithucvn.net/khoa-hoc/gioi-song-song-co-ton-tai-va-tuong-tac-voi-gioi-chung-ta-theo-cac.html
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/%C4%90a_v%C5%A9_tr%E1%BB%A5?fbclid=IwAR1b-ujpD1opHrLDKCuJKXGrQh6pkW_6BAuhiWweRv4_jOQHQPgClE7q8y0

*LƯU Ý:

 • Điểm truyền thông: chiếm 40% tổng điểm, được tính dựa trên lượt react, comment và share của Bài Dự thi. Bài Dự thi hoàn thành sớm sẽ có quyền lợi về điểm truyền thông.
 • CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM: (Chỉ tính điểm khi đã like page)
 1. Like: 1 điểm/lượt
 2. Các cảm xúc khác: 2 điểm/lượt
 3. Share chế độ công khai (Public): 3 điểm/lượt
 4. Like (đối với bài viết trên website): 2 điểm/lượt
 • Thời gian đóng cổng bình chọn: 23h59′ ngày 11/08/2020
 • Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về tính chính xác của kiến thức thức khoa học được sử dụng trong Bài Dự thi.

[BÀI DỰ THI LE SPECTRE #19: CUỘC PHỎNG VẤN TÌM VIỆC CỦA C VÀ H]

Tác giả: Nguyễn Phương Thảo
Lớp – Trường: 12A3- THPT An Dương Vương

Hai sinh viên C (Cacbon) và H (hidro) (nguyên tử) mới ra trường quyết định đến thành phố Hidrocacbon làm việc và nơi đầu tiên họ đến xin thử việc là công ty Hidrocacbon no. Metan (CH4) gặp hai người trước cổng công ty và dẫn hai nhân viên tập sự tới khu mình làm việc-Ankan có tên khác trên là Parafin (CnH2n+2). Metan giới thiệu cho họ cộng sự của mình là Etan (C2H6), propan (C3H8), butan (C4H10) với công việc chủ yếu là cung cấp nhiệt cho các mục đích sưởi và nấu ăn, chạy máy phát điện.
Tiếp đến hai nguyên tử được dẫn tới bộ phận tuyển dụng. Nhân viên tuyển dụng hoan nghênh hai thành viên mới, ông tra hỏi họ để tránh sự việc vừa mới xảy ra ở công ty. Đó là sự việc Pentan (C5H12), hexan (C6H14), Heptan (C7H16) gây nguy hiểm, hại cho môi trường; một sự kiện khác nữa xảy ra là n-hexan mạch thẳng gây chất độc cho hệ thần kinh người đã bị điều chuyển đi làm việc nhưng với mức độ nguy hiểm của mình anh ta ít được sử dụng trong thương mại. C và H khá bất ngờ về việc này và thầm mừng vì người mình gặp đầu tiên an toàn cho đến khi người tuyển dụng nói cho họ biết rằng không ai hoàn hảo cả, Metan là một nhiên liệu quan trọng và được dùng trong hóa công nghiệp là nguyên liệu sản xuất hydro, methanol, axit axetic và anhydrit nhưng trong khí quyển là một khí gây hiệu ứng nhà kính do khi đốt cháy sinh ra CO2.
Một chi nhánh khác của công ty là Xicloankan (CnH2n) để vào khu này các Ankan phải tham gia phản ứng tách H2, đánh vòng. Và từ Xicloankan sang khu Công ty Hidrocacbon thơm như Benzen (C6H6) và đồng đẳng khác (CnH2n-6) cũng phải tham gia phản ứng tách H2.
C và H nhớ tới công ty Ankin (CnH2n-2) mình đã thấy khi trên đường tới đây. Họ được biết các nhân viên của công ty ấy khác với công ty Hidrocacbon no đều đã bão hòa và trong phân tử chỉ có liên kết đơn-liên kết đôi thì trong Hidrocacbon không no chưa bão hòa, trong phân tử ngoài liên kết đơn, còn có liên kết đôi và liên kết ba. Để từ công ty Ankin sang Ankan cần tham gia cần nộp hồ sơ cho Ni (Niken) với vai trò xúc tác để tham gia đợt phản ứng cộng H2 trong nhiệt độ cao
Một công ty khác trong thành phố Hidrocacbon còn có Anken (CnH2n), để từ công ty Ankin sang công ty Anken cần nộp hồ sơ cho Pd (Paladi) hay PdCo3 với vai trò xúc tác để tham gia đợt phản ứng cộng H2 trong nhiệt độ cao.
Vậy còn từ Ankan sang công ty Anken làm việc thì sao, đó là điều C và H thắc mắc. Người tuyển dụng nói rằng các công ty trong thành phố có sự hợp tác lẫn nhau. Nếu bạn không muốn làm việc bên chúng tôi hãy sang bên đó, từ Ankan sang công ty Anken cần nộp đơn cho người xúc tác để tham gia tách H2 trong nhiệt độ cao và từ Anken sang Ankan cần Ni làm xúc tác để cộng H2 trong nhiệt độ cao.
Người tuyển dụng nói thêm ngoài ra thành phố có những công ty được gọi là dẫn xuất của Hidrocacbon ngoài nguyên tố C, H như hai bạn còn có các nguyên tố khác như O, N, Cl, S… Các công ty ấy được chia thành công ty dẫn xuất Halogen (CH3Cl, C6H5Br, …); Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên C no (CH3OH, C2H5OH, …); Andehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm –CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử C và H (HCHO, CH3CHO…), Phenol là công ty mà các hợp chất phân tử có nhóm –CO liên kết trực tiếp với vòng benzen (C6H5OH); Công ty Axit cacboxylic là công ty gồm những nhân viên là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm –COOH liên kết với gốc hidrocacbon, với H hoặc với nhau; Xeton (R-CO-R’) là một công ty hợp chất hữu cơ trong đó nhóm Cacbonyl C=O liên kết trực tiếp với 2 gốc Hydrocac; và rất nhiều công ty khác luôn sẵn sàng chào đón hai người như Amin, Nitro, Axit, Este, hợp chất tạp chức, Polime. Dù hai sinh viên mới ra trường như các bạn đây có lựa chọn nơi nào để làm việc ở đâu tùy vào khả năng hai người cũng có cũng có thể góp sức cho đời sống con người.

*LƯU Ý:

 • Điểm truyền thông: chiếm 40% tổng điểm, được tính dựa trên lượt react, comment và share của Bài Dự thi. Bài Dự thi hoàn thành sớm sẽ có quyền lợi về điểm truyền thông.
 • CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM: (Chỉ tính điểm khi đã like page)
 1. Like: 1 điểm/lượt
 2. Các cảm xúc khác: 2 điểm/lượt
 3. Share chế độ công khai (Public): 3 điểm/lượt
 4. Like (đối với bài viết trên website): 2 điểm/lượt
 • Thời gian đóng cổng bình chọn: 23h59′ ngày 11/08/2020
 • Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về tính chính xác của kiến thức thức khoa học được sử dụng trong Bài Dự thi.

[BÀI DỰ THI LE SPECTRE #18: MỘT CÂU CHUYỆN VỀ ĐIỆN]

Tác giả: Phùng Ngọc Quang
Lớp – Trường: 7a12, THCS Chu Văn An

Chào, lại là tôi, Henry đây. Chắc các bạn đã biết nhiều về tôi rồi. Tôi là một thợ sửa ống nước lành nghề. Và tôi đã từng bị thu nhỏ lại chỉ bằng một nguyên tử bởi một bà giáo sư điên khùng nào đấy mà tôi không nhớ tên. Chà, tôi đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ làm cho bà giáo sư nữa. Nhưng có vẻ ông trời vẫn muốn chơi nhây với tôi thì phải.
Hôm đó lại là một buổi sáng đẹp trời, và tôi đang xem Anh đấu với Ấn Độ thì chuông điện thoại reo lên. Khi tôi vừa nhấc mày, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Chào Henry, Explosion đây. Nghe này, tôi muốn cậu giúp tôi quay lại một tia sét khi nó đánh xuống mặt đất…”. Khỏi cần chờ bà ấy nói hết, tôi đã gào lên rằng bà ấy hãy quên chuyện đó đi, tôi không muốn bị co nhỏ hay trở thành một con chuột thí nghiệm một lần nữa. Còn việc quay phim sét thì bà ấy tự đi mà làm, rằng tôi nhổ vào cái việc quay phim đấy. Nhưng rồi sau đó bà ấy vẫn gọi điện thuyết phục tôi, thề thốt các kiểu và còn nói chính bà ấy sẽ ở đó trong lúc quay phim, và tôi còn nhận được một số tiền khá lớn nên cuối cùng tôi đành nhượng bộ. Vả lại, tôi cũng mê các máy quay phim Camcorder nữa. Tôi quay phim cho mọi việc mà mọi người nhờ. Tôi đã quay phim cho đám cưới, đám ma, tiệc sinh nhật, tiệc ly hôn, tiệc chia tay,… nhưng chưa bao giờ nhận được lời đề nghị kì quặc như quay tia sét cả. Dù sao thì nó sẽ không có vấn đề gì đâu, ý tôi là việc này sẽ nhanh như sét đánh thôi, nên không phải lo.
Tối hôm đó, trời đổ mưa, và bà giáo sư đã cùng tôi đi ra ngoại ô thành phố để quay một tia sét. Bà ấy lôi ra một cái máy quay phim của Olympus mà tôi đã từng mê như điếu đổ. Trời mưa khá lớn nên tôi ướt sũng từ đầu đến chân. Mày đâu phải đồ mềm yếu, tôi tự nhủ trong khi mân mê cái máy quay. Rồi bà ấy ra lệnh cho tôi đứng ra một chỗ để chuẩn bị quay.
Chà, đúng là việc này nhanh như sét đánh thật. Tôi còn chưa kịp ngắm cái máy quay phim thì bà giáo sư đã bảo chú ý vì bà ấy thấy một đám mây tĩnh điện sắp phóng điện xuống. Bà ấy bắt đầu giảng giải cho tôi về tia sét (khá thú vị vì tôi chả bao giờ học vật lý ở trường cả :v). Khi các điện tích âm trong phần dưới của đám mây đạt một mức độ nhất định, phần dưới của đám mây lóe sáng. Hiện tượng này xuất phát từ các điện tử tích điện âm. Bị hút bởi các nguyên tử tích điện dương dưới đất, đột ngột một dòng điện tử phóng xuống. Những gì chúng ta gọi là tia chớp chính là con đường mà dòng điện tử kia đi qua. Khi nó đập vào các nguyên tử không khí, các nguyên tử sẽ tỏa ra nhiệt lượng và ánh sáng. Qua đó ta mới thấy tia chớp sáng và nóng (5500 độ C!) đến vậy. Khi tia sét chạm mặt đất, nó có bề rộng không quá 1cm. Lớp không khí bị tia chớp va chạm nóng rất nhanh và nguội đi nhanh không kém. Hiện tượng này sản sinh ra các sóng nén, được chúng ta nghe thấy và gọi là sấm.
Một bài giảng vật lý khá hay, và tôi cũng quay được những thước phim khá đẹp nữa. Nhưng chờ đã, bà giáo sư làm gì thế? Giao tiếp với chó à? (Sau này tôi mới biết là bà ấy đang cảnh báo tôi) Đúng vào lúc đó, tôi cảm thấy mình như bị đè xuống muốn gãy xương. Và một tíc tắc sau, tôi cảm thấy như cả người mình bị thiêu cháy, còn tệ hơn lần tôi bị thu nhỏ nữa. Cả người tôi muốn nổ tung ra, và tôi cảm thấy sốc không chịu được, như thể cả cơ thể bị nhiễm điện vậy. Một phút sau, tôi vô thức ngã vật xuống. Chết tiệt, tôi phải nhớ là sét bị hút bởi kim loại chứ! Mà tôi còn đang cầm cái máy quay nữa! Có ai đã nói việc này nhanh như sét đánh phải không? Cứu tôi với!
***
Chà, giờ thì tôi đang ngồi trong bệnh viện, xem nốt trận Cricket. Đó là tin tốt. Còn tin xấu là trông tôi khá thảm hại. Các bác sĩ đã nói tôi khá may mắn vì tia sét không chui vào người, gây ra hiện tượng tim ngừng đập nếu bị thế. Nó cũng chuyển động quá nhanh trước khi nướng chín tôi. Họ bảo rằng tôi gặp may cực lớn, và suýt chút nữa tôi nhảy lên bóp cổ họ hay chửi họ như chửi bà giáo sư Explosion. Cả bộ đồ của tôi thì thành giẻ lau, bộ râu và tóc mai bị cháy rụi còn mũ thì bị thủng, cái khuyên tai hàng chợ của tôi cũng cháy đen. Nhờ mấy người nhắn cho bà giáo sư Explosion rằng tôi sẽ đến gặp bà ấy với một yêu cầu bồi thường sấm sét!ư

*LƯU Ý:

 • Điểm truyền thông: chiếm 40% tổng điểm, được tính dựa trên lượt react, comment và share của Bài Dự thi. Bài Dự thi hoàn thành sớm sẽ có quyền lợi về điểm truyền thông.
 • CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM: (Chỉ tính điểm khi đã like page)
 1. Like: 1 điểm/lượt
 2. Các cảm xúc khác: 2 điểm/lượt
 3. Share chế độ công khai (Public): 3 điểm/lượt
 4. Like (đối với bài viết trên website): 2 điểm/lượt
 • Thời gian đóng cổng bình chọn: 23h59′ ngày 11/08/2020
 • Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về tính chính xác của kiến thức thức khoa học được sử dụng trong Bài Dự thi.

[BÀI DỰ THI LE SPECTRE #17: GIẤC MỘNG]

Tác giả: Phạm Phương Thảo
Lớp – Trường: 11A1

– Ba ơi, đó là gì vậy ạ?
– Đó là mặt trăng đấy con.
– Mặt trăng là gì hả ba?
– Mặt Trăng là một hành tinh cũng giống như nơi chúng ta đang sống chỉ là không ai có thể sống được trên đó. Nó là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất và là vệ tinh tự nhiên lớn thứ năm trong Hệ Mặt Trời. Khoảng cách trung bình tính từ tâm Trái Đất đến Mặt Trăng là 384.403 km, lớn khoảng 30 lần đường kính Trái Đất. Đường kính Mặt Trăng là 3.474 km, bằng 27% đường kính Trái Đất. Khối lượng Mặt Trăng khoảng bằng 2% khối lượng Trái Đất. Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất với chu kỳ quỹ đạo 27,32 ngày, và các biến đổi định kỳ trong hình học của hệ Trái Đất – Mặt Trăng – Mặt Trời là nguyên nhân gây ra các pha Mặt Trăng, lặp lại sau mỗi chu kỳ giao hội 29,53 ngày. (Theo Wikipedia)
– Wow, hay quá ba!
– Đúng vậy đó con. Năm 1969, Neil Armstrong và Buzz Aldrin là những người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng trong phi vụ chuyến bay Apollo 11. Còn người Việt Nam của chúng ta cũng đã có người bay tới Mặt Trăng. Đó là ông Phạm Tuân đã bay lên vũ trụ vào năm 1980 trong chương trình Intercosmos của Liên Xô.

Đối với một đứa trẻ 5 tuổi mà nói, mặt trăng là một thứ gì đó rất huyền bí, rất kỳ ảo, chỉ có thể nhìn thấy mà không thể với tới được. Ngày bé khi vẫn còn ở quê khung cảnh rộng rãi và thoáng đãng lắm, ban đêm chỉ cần ngước mắt lên bầu trời là có thể thấy được mặt trăng. Cũng chả biết từ lúc nào mặt trăng đã đi vào cuộc sống của tôi, cũng buồn, cùng vui, trải qua những ngày tháng êm đềm của tuổi thơ. Nhiều lần giận dỗi với ba mẹ tôi lại chạy lên bờ đê, ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, ngẩng mặt lên trời tâm sự với trăng. Nhiều khi tôi cứ thắc mắc mãi “Tại sao những ngôi sao kia lại lấp lánh?” tựa như những viên kim cương được đính trên bầu trời đêm. Lớn lên rồi mới biết, đó là do sự hỗn loạn trong khí quyển của Trái Đất. Khi bầu không khí nóng lên, ánh sáng từ ngôi sao chạy theo các hướng khác nhau, điều này làm cho hình ảnh của ngôi sao thay đổi một chút về độ sáng và vị trí do đó nó lấp lánh. (Theo https://khoahoc.tv/tai-sao-ngoi-sao-lai-lap-lanh-91850)

Một trong những thú vui của tôi lúc bấy giờ là hằng đêm trăng thanh gió mát, ngồi trên chiếc chõng tre ngoài hiên nhà, được nghe ba kể những điều kỳ thú trên đời, những câu chuyện về vũ trụ bao la. Lúc đó với tôi, ba như là một như nhà bác học uyên bác, tài giỏi bởi chuyện gì ba cũng biết cả. Cứ như thế, một cô gái như tôi lại nuôi ước mơ được bay vào vũ trụ, được khám phá thế giới rộng lớn, bao la, vô tận ngoài kia.

Sau này lên thành phố, những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, đã chẳng còn một bầu trời mênh mông như ở dưới quê, rồi cuộc sống bận rộn tôi mới ngộ ra rằng đã bao lâu rồi tôi chưa ngắm trăng nhưng cũng không vì vậy mà tôi buông tha giấc mơ của mình mà ngược lại nó lại càng khao khát, cháy bỏng. Lần đầu tiên dùng số tiền tiết kiệm bao nhiêu năm trời để mua kính thiên văn khúc xạ SkyWatcher 90AZ3, có đường kính vật kính 90mm tiêu cự 900mm (f/10), thị kính đi kèm chuẩn 1,25 inch tiêu cự 25mm (36x) và 10mm (90x), với độ phóng đại tối đa 160x, tôi đã chẳng thể diễn tả nỗi niềm sung sướng của mình.

Kính viễn vọng ảnh khúc xạ là loại kính viễn vọng dùng các thấu kính để thay đổi đường truyền của các bức xạ điện tử thông qua hiện tượng khúc xạ, tạo ra ảnh rõ nét của vật thể ở xa. Nó có trở ngại chính là sự tán sắc vì thủy tinh hay các vật liệu làm thấu kính có chiết suất khác nhau cho các bước sóng bức xạ điện tử khác nhau. (Theo Wikipedia).

Năm 18 tuổi, đứng trước ngưỡng cửa đại học, cầm trên tay tờ giấy xét tuyển mà tôi cứ đắn đo, suy nghĩ mãi. Ba mẹ muốn tôi học Kinh tế vì nó thực tế và thông dụng nhưng tôi vẫn muốn thực hiện ước mơ của mình.
Ba: “Con gái học thiên văn làm cái gì?”
Mẹ: “Đúng đó con, học cái đó sau này sống bằng cái gì? Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.”

Sau một hồi tranh cãi với ba mẹ mà không đạt được kết quả gì, tôi vẫn nghe lời họ đăng ký vào trường kinh tế. Ba năm vất vả đèn sách, tôi vẫn chẳng thể tìm được hứng thú với chuyên ngành mình đang học. Kết quả của tôi cứ đi xuống dần, rồi mãi chẳng làm được việc gì ra hồn. Tôi nhận ra lúc đó nghe lời ba mẹ là một sai lầm. Dưới con mắt thất vọng và chán chường của ba mẹ tôi viết đơn xin vào Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Và giờ đây tôi đang trên đường thực hiện ước mơ của mình, tôi thấy niềm vui trong mỗi công việc mà mình làm. Có lẽ đây mới thực sự là điều đúng đắn mà ngay từ đầu tôi nên kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình.

*LƯU Ý:

 • Điểm truyền thông: chiếm 40% tổng điểm, được tính dựa trên lượt react, comment và share của Bài Dự thi. Bài Dự thi hoàn thành sớm sẽ có quyền lợi về điểm truyền thông.
 • CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM: (Chỉ tính điểm khi đã like page)
 1. Like: 1 điểm/lượt
 2. Các cảm xúc khác: 2 điểm/lượt
 3. Share chế độ công khai (Public): 3 điểm/lượt
 4. Like (đối với bài viết trên website): 2 điểm/lượt
 • Thời gian đóng cổng bình chọn: 23h59′ ngày 11/08/2020
 • Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về tính chính xác của kiến thức thức khoa học được sử dụng trong Bài Dự thi.

[BÀI DỰ THI LE SPECTRE #16: THỨ ÂM THANH GÂY CHẾT NGƯỜI]

Tác giả: Nguyễn Minh Hiển
Lớp – Trường: Lớp 11 Hóa – THPT Chuyên Nguyễn Trãi

Như thường lệ, bố tôi lại lên phòng thí nghiệm của ông ấy. Cái căn phòng chứa đầy đam mê và tâm huyết của một nhà khoa học trẻ vẫn còn đang ấp ủ những ý tưởng hứa hẹn. Chỉ 1 năm hơn ở đây, bố đã nhìn thấy mọi sự thay đổi trên đời. Từ chính bản thân bố, từ những người đồng nghiệp, từ những nghiên cứu bùng nổ và tất thảy mọi thứ xung quanh. Ngay cạnh đó, những khu công nghiệp đang được xây dựng ngày một lớn hơn. Tiếng những chiếc quạt gió cao lớn, tiếng máy ủi, tiếng ống thải… và cả cái quạt trần cổ, nó còn cao tuổi hơn cả những người đã từng làm việc ở đây, chúng đã át đi cái yên tĩnh vốn có của căn phòng . Mọi thứ bỗng trở nên khó khăn, mệt mỏi hơn. Bố tôi rất lo lắng cho các công việc ở phòng thí nghiệm của ông. Bố bảo, công việc đã từng rất tốt nhưng hai tuần nay rồi, một việc lạ không giải thích được đang diễn ra tại phòng thí nghiệm. Tất cả các cộng việc của ông, kể cả ông nữa, đều thấy sức khỏe suy sút đi. Chẳng cần ở trong phòng quá hai giờ đồng hồ là mọi người đã thấy lả đi; một sự mệt mỏi không tài nào chế ngự được choán lấy cơ thể, đầu óc quay cuồng, khả năng tư duy bị rối loạn. Tất cả các nhân viên trong phòng thí nghiệm đều như thế, không trừ một ai cả!
Bố đã từng học trong lĩnh vực âm học, và có lẽ óc tìm tòi của ông đã đoán được nên đi tìm thủ phạm ở đâu. Hôm đó tôi đến dọn phòng với bố, ông kể hết cho tôi về tình trạng trong phòng thí nghiệm và kể cho tôi về hạ âm, thứ mà ông cho là nguyên nhân chính. Hạ âm (tức các âm thanh có tần số thấp) hơn ai hết là thủ phạm gây ra thể trạng ốm yếu của con người. Bản chất của những âm thanh không nghe thấy này còn rất phức tạp, nó liên quan đến nhiều điều bí ẩn đến nay người ta vẫn chưa tìm ra hết được. Hạ âm là bạn đồng hành thường xuyên của con người và rất dễ thấy trong cuộc sống thường ngày. Các cơn giông và những trận gió mạnh, các vụ bùng nổ trên mặt trời đều sinh ra hạ âm. Hạ âm cũng đi kèm theo những tiếng súng và tiếng nổ, các vụ sạt lở và động đất. Hạ âm công nghiệp là hiện tượng phổ biến thường ngày. Những máy thông gió công nghiệp và các máy nén khí, nhưng động cơ điêzen, các máy quay chậm đều phát ra hạ âm. Một nguồn thường xuyên tạo ra các âm thanh đó nữa là giao thông thành phố.
Bố kể rằng nhà khoa học Gavreau cũng đã từng gặp trường hợp như thế trong phòng thí nghiệm của ông. Khi đang làm việc, ông thường hay thấy trợ lý của ông mệt mỏi, ớn lạnh và tai đột nhiên chảy máu. Và ông đã bắt tay vào nghiên cứu. Ông phát hiện ra rằng khi sử dụng một sóng rung thanh đặt gần vào tai, ta sẽ có cảm giác đau rát tùy độ. Và nguyên nhân được xác định là hạ âm. Thời bấy giờ, hạ âm vẫn còn nghiên cứu khá sơ sài, người ta vẫn chưa rõ ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người là thế nào. Và sau này sau một quá trình nghiên cứu, người ta biết rằng giả định của nhà nghiên cứu người Pháp đó đã tỏ ra đúng đắn. Họ đã phát hiện thấy là các dao động hạ âm công suất lớn đã được tạo ra do hệ thống thông gió của một nhà máy vừa được xây dựng gần phòng thí nghiệm. Tần số của các sóng âm đó gần bằng bảy hec (tức là bảy dao động trong một giây), và chúng đã ảnh hưởng rất nguy hại đến con người.
Thế đấy, “vị chúa tể ngẫu nhiên” đã hiến cho các nhà khoa học một điều bí ẩn mới làm xao động mọi người; hạ âm và trạng thái cơ thể con người, sức khỏe con người và sự an toàn.
Chẳng bao lâu sau người ta biết rõ rằng thậm chí hạ âm có cường độ không lớn lắm cũng có khả năng làm rối loạn hoạt động của não chúng ta, gây ra choáng, dấn đến chứng mù tạm thời. Còn những âm thanh mạnh với tần số bảy hec có thể làm tim ngừng đập, phá vỡ các mạch máu. Các nhà khoa học đã từng thử trên cơ thể mình xem hạ âm cường độ lớn tác động tâm lý như thế nào, cho biết là đôi khi trong lúc thử nghiệm sinh ra cảm giác hoảng sợ vô căn cứ. Những tạp số khác gây ra trạng thái mệt mỏi, cảm giác buồn chán hoặc chứng say nóng kèm theo chóng mặt và nôn nao.
Trong phòng thí nghiệm của Gavreau ngay trước mắt những người có mặt, các đồ vật để trong túi như bút, sổ tay, chìa khóa … đều tung lên. Kể từ những bước đầu đó, nhiều thí nghiệm khác về sóng hạ âm đã được thực hiện và đem lại những kết quả rất kỳ lạ. Các chuyên gia đã từng trộn ít hạ âm vào một buổi hòa nhạc, kết quả là 22% khán giả cảm thấy buồn nôn, sợ hãi trong khi giai điệu nhạc lại rất du dương và nhẹ nhàng. Một nhà khoa học người Pháp khác cũng từng nghiên cứu hạ âm nhưng đã lỡ để hạ âm tần số thấp rò rỉ ra ngoài và khiến 30 người chết sống cách đó 16km. Đó là bằng chứng cho thấy hạ âm tần số thấp và cường độ cao có thể làm chết người. Thực sự, hạ âm với tần số mười sáu hec đã tỏ sức mạnh như thế đấy.
Trên cơ sở nhiều sự kiện và quan sát, hiện nay các chuyên gia đặt nghi vấn rằng chính các hạ âm yếu là một trong những nguyên nhân gây mệt mỏi thần kinh ở người thành phố. Và chúng ta đều biết rằng trong các thành phố, thực tế có những hạ âm hơn những nơi khác. Như đã nói, nguồn thường xuyên sản sinh ra hạ âm là giao thông thành phố, nhiều ngành sản xuất, động vật và cả những hiện tượng tự nhiên như bão mặt trời, gió, núi lửa….
Điều gì ảnh hưởng đến việc tái tạo ra hạ âm và quá trình đó như thế nào? Cần phải làm gì để cái “nền tiếng ồn” sinh ra hạ âm không tăng lên một cách không kiểm soát được? Những giới hạn cho phép của hạ âm là thế nào? Một loạt câu hỏi của bố khiến tôi khá tò mò và thích thú. Rồi bố bắt đầu kể vài câu chuyện rất phi thường mà hạ âm tạo ra cho tôi. Nó bắt đầu quá trình tìm hiểu của tôi về điều bí ẩn này.
Năm 1890, chiếc tàu buồm Manboro chở thịt cừu đông lạnh và lông thú đi từ New Zealand sang Anh. Chiếc tàu đã không tới cảng. Và con tàu được coi như đã bị đắm. Hơn hai mươi năm sau, người ta bỗng nhiên phát hiện ra nó ở vùng ven bờ đất lửa. Con tàu chạy hết buồm. Thuyền trưởng con tàu đã gặp chiếc tàu buồm đó đã viết một báo cáo tường trình tỉ mỉ những gì ông ta đã thấy. Tất cả mọi thứ đều ở nguyên vị trí của chúng. Thậm chí cả các thuỷ thủ đã chết nữa: một bộ xương nằm trên bánh lái, ba bộ xương khác nằm trên boong bên cửa nắp, sáu bộ xương các thuỷ thủ trực ban ở vị trí của họ, còn sáu bộ xương khác “đang nghỉ ngơi” ở bên dưới. Trên các bộ xương đó vẫn còn lại những mảnh quần áo. Điều gì đã xảy ra với đội thuỷ thủ?
Việc điều tra tỉ mỉ nhất cũng chẳng đem lại điều gì. Sổ nhật ký tàu bị rêu phủ, toàn bộ các dòng ghi chép đều không thể đọc được.
Một chuyện còn ly kỳ hơn xảy ra vào tháng 2 năm 1948 với chiếc tàu buôn Urang Medan của Hà Lan chạy vào eo biển Malacca (Tây Ban Nha). Trước khi chạng vạng tối, đột nhiên một trận cuồng phong kéo đến, thổi thuyền dao động và va đập dữ dội. Sau đó thuyền không thể tiến lên phía trước dù động cơ vẫn chạy không ngừng. Điện báo viên của tàu sau khi phát tín hiệu SOS đã thông báo: “Toàn bộ các sĩ quan và thuyền trưởng đã bị chết … Tôi cũng đang hấp hối”. Những người đến cứu nạn đã nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng: tất cả mọi người trong đội tàu đều đã chết và nằm tại chỗ của họ, trên mặt vẫn đọng lại nét kinh hoàng…
Trên các đại dương, các thuỷ thủ đã nhiều lần gặp những con tàu như vậy bị bỏ rơi vì nguyên nhân nào đó không rõ. Người ta đã từng biết nhiều tấn bi kịch xảy ra trên biển như vậy, chúng được nghiên cứu rất cẩn thận ở mức có thể được. Không nghi ngờ gì nữa về tính xác thực của những chuyện đó. Câu hỏi chính vẫn chưa có trả lời; chuyện gì đã xảy ra trên những con tàu bị đội tàu bỏ đi đột ngột hoặc tiếp tục lênh đênh trên đại dương với những người chết cũng đột ngột như thế.
Điều bí mật của biển cả ấy đã từ lâu làm các nhà viết lịch sử hàng hải phải vương vấn, băn khoăn. Những tình huống mà trong đó xảy ra các tai biến ấy, thật lạ lùng và khó giải thích. Toàn bộ đội tàu đều chết một cách bất ngờ và cùng lúc vì những nguyên nhân bí ẩn. Trong những trường hợp khác thì tất cả đội tàu biến đi khỏi con tàu bị hư hỏng, hơn nữa nhiều khi họ biến đi rất bí hiểm – các xuồng cứu nạn vẫn còn trên tàu. Điều đó đã xảy ra vào năm 1953 với một chiếc tàu thuỷ chở hàng. Còn vào tháng sáu năm 1969, các báo đều đưa tin: hai chiếc thuyền buồm không người đã được tìm thấy ở vùng quần đảo Axo. Trên boong các tàu đó vẫn còn chứa thức ăn dự trữ, nước uống và các thiết bị cứu nạn.
Có thể dự đoán biết bao nguyên nhân để giải thích điều bí ẩn này! Chẳng hạn các con bạch tuộc khổng lồ đã tấn công tàu, một vị thần ngoài hành tinh nào đó mang tàu đi hay đã xảy ra một bệnh dịch bí hiểm nào đó do một thủy thủ mang lên tàu; người ta không loại trừ cả những khả năng khó xảy ra như thế.
Song cũng có giả định khác: liệu hạ âm có dính líu đến các sự kiện lạ lùng đó hay không? Ngoại trừ vài thuyết âm mưu, thì với những nhà khoa học như bố tôi, thì hạ âm đã được chứng minh có thể là một yếu tố
Những năm 30, một đoàn thám hiểm làm việc trên tàu “Taimưr” ở Bắc Băng Dương, nghiên cứu khí quyển. Một lần, khi thả quả bóng thám không, quả bóng được bơm đầy hiđro và lắp các thiết bị đo lường, họ thấy một chuyện lạ: khi quả cầu được đưa lên với ngang tai thì người ta thấy đau nhói trong tai như có ai đó ép mạnh vào màng nhĩ.
Viện sĩ V. Sulâykin đã quan tâm đến điều bí ẩn này. Trước hết, ông lắng nghe các máy thám sát vô tuyến ở Maxcơva. Chúng tỏ ra hoàn toàn vô hại. Thế có nghĩa biển là thủ phạm? Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm ở vùng ven bờ biển Hắc hải và khẳng định: đúng hiện tượng lạ có liên quan đến biển. Thủ phạm hóa ra là các hạ âm sinh ra trong các trận bão và cuồng phong trên các vùng biển mênh mông. Gió to và sóng lớn trở thành nguồn sản sinh ra những dao động hạ âm rất mạnh trong không khí. Thậm chí một trận bão không lớn lắm cũng sinh ra những hạ âm công suất cũng hàng chục kilôoat. Chùng lan truyền đi xa hàng trăm và hàng ngàn kilômet xung quanh.
Khi bay đi xa, những âm thanh lặng lẽ không nghe thấy này dường như báo trước cho mọi loài về cơn giông tố sắp đến. Và nhiều sinh vật biển cảm nhận được rất đúng điều báo trước đó. Những con sứa bơi ngay ra khỏi bờ trước lúc con sóng đầu tiên của trận bão ập tới, còn những con bọ chét biển thì nhảy lên bờ. Chính “giọng nói của biển cả” mà chúng nghe thấy rõ đã báo cho chúng biết về cơn giông tố sắp đến.
Nhân dân ở nhiều vùng ven biển thường truyền tụng các câu chuyện kể về những người có biệt tài đoán không sai về khả năng có bão. Biển còn hoàn toàn êm ả, nhưng ông lão đánh cá đi ra bờ biển đã bảo với mọi người rằng sắp có bão. Có lẽ, những người như thế cũng nghe thấy “giọng nói của biển khơi”. Những dao động hạ âm mạnh trong không khí từ xa truyền đến được những người này cảm thụ như những cảm giác đau trong lỗ tai. Ở người khỏe mạnh thì không có hiện tượng ấy, nhưng những người mắc một số bệnh, chẳng hạn như bệnh thấp khớp lại cảm nhận được “giọng” của cơn bão đang ập tới.
Nhưng vì sao tất cả những người tham gia đoàn thám hiểm trên tàu “Taimưr” lại “nghe thấy” hạ âm? Hóa ra là những dao động hạ âm không nghe thấy được đó khi tác động qua lại với hiđrô có trong quả cầu thám không đã làm sinh ra những hạ âm còn mạnh hơn nhiều.
Một trong những điều bí ẩn liên quan đến hạ âm đã được làm sáng tỏ như vậy. Hiện nay ở Nga người ta đã chế tạo ra một thiết bị dự báo giông tố. Như những con sứa, thiết bị này tiếp nhận các hạ âm lan truyền tới, tức là tiếng vọng của cơn bão còn cách xa.
Vậy những sóng hạ âm có liên quan đến những tấn bi kịch trên biển cả không? Chúng ta đã biết rằng hạ âm mạnh với tần số bảy hec gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó các sóng hạ âm sinh ra trong cơn bão có tần số xấp xỉ, trung bình chúng có tần số sáu hec. Vậy có lý khi giả định rằng, đôi khi trong cơn bão mạnh ở vùng nhiệt đới, tần số dao động của hạ âm đạt tới bảy hec. Vì vậy, khi sóng hạ âm mạnh như thế ập tới “che phủ” cả con tàu thì trong khoảnh khắc nó có thể giết chết tất cả mọi người. Việc nghiên cứu tỉ mỉ nhất đều không phát hiện ra sự đầu độc hoặc bệnh dịch nguy hiểm nào. Kẻ giết người vô hình “chỉ” làm tê liệt hoạt động tim mà thôi.
Rất thực tế khi cho rằng các bức xạ hạ âm mạnh với tần số xấp xỉ bảy hec có thể gây ra những cơn điện dại. Một số sự kiện đã nói lên điều này. Người ta biết, chẳng hạn, khi ngoài biển có một cơn bão hình thành và mạnh lên, thì ở trên bờ không chỉ số các vụ tai nạn giao thông mà cả số vụ tự tử cũng tăng lên nữa.
Những gì bố kể thật sự cuốn hút tôi, thôi thúc tôi đặt câu hỏi và tìm cách giải đáp chúng. Bố nói đó cũng là lí do kích thích bố muốn làm nhà khoa học. Bố nói nhờ hạ âm mà người ta đã giải quyết được nhiều hiện tượng mà người ta cho là do tâm linh. Điển hình là các bóng ma. Bố kể rằng chuyên gia công nghệ Vic Tandy đã bỏ ra 5 năm để tìm hiểu. Ông đã giải thích được hiện tượng bóng ma tại các nhà thờ, tháp canh và cả công ty ông. Các cơn gió tạo ra sóng âm ở một dải tần số đặc biệt, gió thổi giật qua những cấu trúc đặc biệt của các tu viện cũng tạo ra sóng âm ở vùng hạ âm này. Nó cộng hưởng với nhãm cầu tạo ra các hình ảnh mờ nhạt, méo mó cùng các âm thanh rên rỉ. Khi ấy bộ não bị cưỡng ép phải nhìn những hình ảnh tĩnh như đang rung động, vô tình khiến người ta tưởng có ma hay người điên đang rên rỉ. Bố chỉ vào cái quạt trần cổ và nói với tôi: cũng nhờ nó mới giúp Vic trả lời tất cả những điều trên. Những âm thanh rung vang dội qua những bức tường cộng với âm thanh từ khu công nghiệp đã tạo ra những nguồn hạ âm dù không nghe thấy nhưng cũng đủ khiến người ta mệt mỏi, run sợ. Vậy là ma không có thật? Không! – Bố tôi nó – Sóng hạ âm vẫn chưa thể chứng minh ma không có thực mà chỉ giải quyết được một phần các câu chuyện về ma và linh hồn mà thôi. Hóa ra do hạ âm mà con người nhìn thấy ma. Sau hôm nay, có lẽ tôi sẽ không còn phải sợ thứ vô hình ấy nữa. Một buổi học tình cờ đầy thú vị và khơi nhiều nguồn cảm hứng và sự tò mò trong tôi. Tôi nhận ra khoa học không khô khan mà nó rất thú vị và đầy tính khám phá. Dù quá trình tìm ra nó có khó khăn, có gian nan và cần nhiều thứ từ một nhà nghiên cứu nhưng tạo ra một thành quả có thể thay đổi tư tưởng con người, thay đổi toàn bộ lịch sử thế giới thì cũng đáng mà! Có nhiều suy nghĩ đang nảy ra trong đầu tôi nhưng có lẽ chưa quá muộn để xét xem tôi có nên đi theo con đường khoa học mà bố ấp ủ hay không. Bố đã truyền nhiều cảm hứng cho tôi, tôi thật sự ngưỡng mộ bố. Còn bây giờ tôi nên dộn đồ ra khỏi đây trước khi nhìn thấy luồng sóng âm ấy.
Hạ âm đã vén bức màn bí ẩn của nhiều vụ việc trên thế giới. Nhờ hiện tượng cộng hưởng với các cơ quan trong cơ thể người, thứ sát thủ vô hình này có thể gây nhiều ảo giác, cảm giác tồi tệ, bối rối hoặc có thể gây chết người. Hiện tại, nhiều loại vũ khí âm thanh đang được phát triển trên nền tảng là nghiên cứu về hạ âm. Giới hạn được đặt ra là để phá vỡ. Khoa học đang ngày càng phát triển để phá bỏ mọi giới hạn và giải quyết những điều bí ẩn, lạ lùng đang tồn tại quanh ta.
*Nguồn: Bên cạnh điều bí ẩn và nhiều bài báo khác (Soha, Trí thức trẻ, Sức khỏe đời sống…)

*LƯU Ý:

 • Điểm truyền thông: chiếm 40% tổng điểm, được tính dựa trên lượt react, comment và share của Bài Dự thi. Bài Dự thi hoàn thành sớm sẽ có quyền lợi về điểm truyền thông.
 • CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM: (Chỉ tính điểm khi đã like page)
 1. Like: 1 điểm/lượt
 2. Các cảm xúc khác: 2 điểm/lượt
 3. Share chế độ công khai (Public): 3 điểm/lượt
 4. Like (đối với bài viết trên website): 2 điểm/lượt
 • Thời gian đóng cổng bình chọn: 23h59′ ngày 11/08/2020
 • Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về tính chính xác của kiến thức thức khoa học được sử dụng trong Bài Dự thi.